За да бъдем – действаме!

За да постигне мисията, сдружение ВИА СИВИК развива следните дейности:

 • Организира, разработва, внедрява, наблюдава и оценява стратегии, програми и проекти за личностна, професионална и гражданска реализация на младите хора.

 • Разработва и реализира стратегии, програми и проекти на местно, национално и международно ниво.

 • Предлага професионален опит и оценка на проекти и програми, които се реализират от общински, държавни и частни организации, като привлича български и чуждестранни специалисти и консултанти.

 • Разработва образователни и обучителни програми и проекти за практическо осъществяване на европейската политика за учене през целия живот.

 • Събира и систематизира информация за успешни практики и международен опит, създава актуална база данни, осъществява информационен обмен.

 • Взаимодейства с местни, регионални, национални и международни организации за повишаване на капацитета, участието и ролята на младите хора в обществения живот.

 • Оказва съдействие и създава възможности за изява на млади специалисти и професионалисти в сферата на изкуството, медиите, образованието, технологиите, спорта, туризма, здравеопазването и бизнеса чрез участие в национални и европейски програми и проекти.

 • Популяризира дейността в публичното пространство чрез кампании, работни срещи, „кръгли маси” и други дискусионни форуми, разпространение на информация и материали.

 • Подпомага правителствени и неправителствени организации, работещи по проблеми, сходни с предмета на дейност на Сдружението.

За да бъдем – действаме!

За да постигне мисията, сдружение ВИА СИВИК развива следните дейности:

 • Организира, разработва, внедрява, наблюдава и оценява стратегии, програми и проекти за личностна, професионална и гражданска реализация на младите хора.

 • Разработва и реализира стратегии, програми и проекти на местно, национално и международно ниво.

 • Предлага професионален опит и оценка на проекти и програми, които се реализират от общински, държавни и частни организации, като привлича български и чуждестранни специалисти и консултанти.

 • Разработва образователни и обучителни програми и проекти за практическо осъществяване на европейската политика за учене през целия живот.

 • Събира и систематизира информация за успешни практики и международен опит, създава актуална база данни, осъществява информационен обмен.

 • Взаимодейства с местни, регионални, национални и международни организации за повишаване на капацитета, участието и ролята на младите хора в обществения живот.

 • Оказва съдействие и създава възможности за изява на млади специалисти и професионалисти в сферата на изкуството, медиите, образованието, технологиите, спорта, туризма, здравеопазването и бизнеса чрез участие в национални и европейски програми и проекти.

 • Популяризира дейността в публичното пространство чрез кампании, работни срещи, „кръгли маси” и други дискусионни форуми, разпространение на информация и материали.

 • Подпомага правителствени и неправителствени организации, работещи по проблеми, сходни с предмета на дейност на Сдружението.

Вижте последните ни дейности

Вижте последните ни дейности

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви намират пресечна точка с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви намират пресечна точка с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

This post is also available in: English