По релефа на проекта

„Предприемачество с планински релеф!“ е шест месечен проект, който се реализира в района на Община Белица. Идеята е да се  насърчи предприемаческият дух на младежите в местната общност, за да припознаят възможностите и ресурсите на средата като потенциал за стартиране на собствен бизнес. Проектът идва като решение на проблема, свързан с ограничените образователни възможности за младежите в региона, силната миграция към места с повече възможности, липсата на знания, умения и нагласа към инициативност и предприемчивост.

Проектът предложи серия от обучения на 26 младежи, решени да се развиват като предприемачи, чрез които те усъвършенстваха собствените си личностни умения (лидерство, поемане на отговорност, ефективна комуникирация и др.), на базата на които надградиха предприемачески компетентности. Участниците повишиха знанията си за предприемачеството, научиха се да използват практически бизнес инструменти и създадоха пет предприемачески модела, съобразени с местната реалност, които представиха пред местните заинтересовани страни.

Проектът даде възможност на участниците да се срещнат с успешни предприемачи, да придобият опит, да чуят полезни съвети и най-вече – да почувстват, че не са сами, а имат съмишленици, готови да им помогнат, за да развият идеите си. Те получиха възможност да се ползват от експертизата на професионални консултанти и ментори в областта на предприемачеството, за да усъвършенстват моделите си за младежко предприемачество.

За създаване на благоприятна подкрепяща младежкото предприемачество среда, активно съдействаха ключови фактори от цялостната предприемаческа екосистема – местна власт, образователни организации, родителство, бизнес и т.н., които се включиха в дискусионен форум и  заедно с младежите обсъдиха стратегии за дългосрочно поддържане на предприемаческия импулс, възможности за реализиране на бизнес моделите им и варианти за продължаващо обучение.

За местната общност в Белица проектът даде шанс да се инвестира в младежкия капитал, за да допринесе той за разцвет на приоритетните области като туризъм, екоземеделие, съхраняване на традициите и да може това място на кръстопът между трите планини да се превърне в незабравимо целогодишно преживяване за туристите, наситено със свой неподражаем дух и живот.

Обучителна програма

В рамките на проекта се проведе иновативен комплекс от обучения, целящ предоставяне на различен обучителен опит, съобразен с конкретните нужди и отразяващ спецификите на младежката група, сформирана от населените места в рамките на Община Белица. Програмата включи две тридневни обучения в град Добринище, онлайн обучителни модули и консултации по специфични теми, практическа работа по поставена задача, развиване на бизнес модел и работа с ментори, интригуващи и полезни срещи с успешни предприемачи за споделяне на добри практики и полезни съвети.

  • Първото обучение „Аз, предприемачът!“ (30 ноември, 1 и 2 декември 2018 г., град Добринище) беше  насочено към развиване на базови знания и умения, необходими на предприемача – лидерство, ефективна комуникация (ефективно слушане, обратна връзка, наблюдение, проучване и т.н.), креативно и иновативно мислене и търсене на нестандартни решения; поемане на риск и преодоляване страха от неуспех; презентаторски умения, привличане на партньори и съмишленици; работа в екип, работа с ресурси и т.н.
  • Второто обучение „Аз, предприемачът!“ (18-20 януари 2019 г., град Добринище) се фокусира върху същността на предприемачеството, превръщане на местния потенциал в предприемачески модели, опознаване на предприемаческата екосистема и вариантите за финансиране. На базата на идеите си, участниците сформираха екипи и започваха да развиват бизнес модел. Обучителите представиха на участниците реални и използваеми в предприемаческата практика инструменти за създаване на дизайн на бизнес идеята, които участниците използваха в работата си и като резултат придобиха практически умения да използват инструменти за генериране на идеи, подбор на най-подходящата, развиване на бизнес модел (бизнес канава), бизнес планиране, като ключови бяха профил на клиента и предложение за стойност. На младежите им бяха предоставени добри практики и примери от успешни бизнес модели на младежко предприемачество у нас, които бяха анализирани и предизвикаха дискусии.

Ключов елемент на двете обучения беше промяна на нагласата на младежите, защото предприемачеството е именно начин на мислене. Те бяха провокирани да дефинират и разпознаят ограничаващите ги вярвания и да се пренастроят за нови и позитивни, преодоляха страха си от грешки, който спъваше предприемчивостта им и задушаваше иновативните им идеи, подобриха работата в екип, защото разбраха, че предприемачът има нужда от съмишленици и партньори, започнаха да виждат възможности, вместо проблеми.

Обученията са базирани на методологията на неформалното образование и обучение на възрастни. Те са практически ориентирани, интерактивни, прилагащи принципа учене чрез преживяване, което ги отличи от начина на учене в училище и това определено се хареса на младите хора. Участниците бяха провокирани да мислят, да изразяват мнение, да защитават позиция, да са креативни и изобретателни. Използваха се активности за сплотяване, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. Приложени бяха упражнения от импровизационния театър с цел преодоляване на притеснението, на страх от грешките, подобряване на презентаторските умения и др.

  • Онлайн обучения – достъпна форма, подпомагаща младежите да продължат работата си по развиване на бизнес модела си, поддържане на темпото и мотивиране на напредъка.
  • Консултиране и менторство – предоставяне на групови и индивидуални консултации по въпроси и теми, специфични за конкретния бизнес модел на младежко предприемачество – онлайн форма и „лице в лице“.
  • Предприемачески работилници (4-5 март 2019 г, град Добринище) – изработване на част или цял прототип на идеите за младежко предприемачество и тестване в реална среда с потенциални клиенти. Прототипирането е важен етап от развитието на предприемаческия модел, защото позволява тестване на идеята с минимум средства и усилия, спестявайки по-голям риск на инвестицията.

Форум „Предприемаческа екосистема“

Заключителното събитие на проекта – форум, събрал заинтересованите от съществуването на цялостна предприемаческа екосистема страни, се проведе на 20 март 2019 г. в залата на Община Белица. Основните действащи лица бяха обучените младежи от местната общност, както и техните приятели, които подпомагаха за създаването на предприемаческите модели. Присъстваха и представители от училищната общност – ученици, учители, директори, родители, местен бизнес. Специални гости на събитието бяха г-жа Красимира Мавродиева, заместник кмет на Община Белица и г-н Иляз Дагонов, секретар.

Петте екипа представиха бизнес моделите си на младежко предприемачество, подходящо за развиване в региона. Идеите им бяха посрещнати с аплодисменти от аудиторията. Оценени бяха находчивостта, креативността, както и добре свършената работа като изработване на уеб сайт, продукти, видеа и др.

След края на презентациите се провокира диалог, в който директорите споделиха наблюденията си от резултатите на учениците, начинът на провеждане на обученията и проекта като цяло като го оцениха като значим и постигнал видими резултати. Представителите на местната власт също споделиха впечатленията си и готовността да подкрепят и насърчават младежката инициативност. Те изразиха желание за по нататъшни действия за поддържане на предприемаческата нагласа в младите хора. Г-жа Мая Падарева, представител на партньорската организация и читалищна общност, отправи покана към младите хора за активното включване в събитията от календара на Общината, както и в текущи проекти, свързани с продължаващо обучение в приоритетните за района области като туризма, еко производството и т.н.

Заключителното събитие завърши много емоционално, с официално връчване на сертификати на младежите, снимки, пожелания и поздравления.

Модели на младежко предприемачество

Младежките бизнеси идеи отразиха виждането на младите хора в района на Белица за развитие на нови възможности, съобразно наличните ресурси. Те приложиха опита си от местни бизнес и семейни практики за събиране и обработване на продукти от природата. Насочиха се към създаване на  сувенири, изработени по характерна местна технология, рециклирани материали, отразяващи духа, традициите и майсторлъка на региона. Особен акцент младите хора поставиха върху производство на екологично чисти природни продукти – сладка, мед, билки, в комбинация с местни лечебни рецепти за отвари и чайове, които биха привлекли туристи в региона. Ястия от традиционната белишка кухня, събрани в менюто на обичан в този край ресторант, с потенциал да бъде възроден и обновен, също се нареди сред идеите на младежите.

Сред услугите, към които се насочиха младите предприемачи, са предлагане на анимация и развлечение за деца, в които да се включат и родителите с цел незабравимо преживяване в планината, сред местните обичаи и култура. Младежите разработиха богата програма за качествената почивка на семействата, която включи разходка из горските пътеки за опознаване и бране на билки, пълнене на кошници с горски плодове, които да се превърнат във вкусно сладко под напътствията на местни майсторици.

Особено оригинална идея за традиции в игри предложи един от младежките екипи. Те използваха формата на ескейп стаите, но му придадоха иновативни елементи и го превърнаха в колоритно и емоционално преживяване.