Дигитализирай своята история

Идеята на проект “DIG Your Story!” е да се развият и умения за прилагане нов инструмент в младежката работа на гражданските организации, каквото е дигиталното разказване, разбирано като кратка форма на медийно производство, позволяващо на всеки да споделя различни аспекти на своята история в онлайн средата.

Дигиталният сторителинг е начин да се обърне фокусът на говорене от институционален и формален към „малките разкази“ от първо лице, които са емоционални, автентични и въздействащи. Личните истории са споделени опитности, преживявания и гледни точки за живота и са част от наратива за участие, чрез който се включват в социалните процеси хора от всички уязвими групи. Тяхното овластяване чрез дигиталния сторителинг прави гражданските организации по-силни в каузата им да постигнат социална промяна.

Проектът разглежда дигиталния сторителинг в двата му аспекта – създаване на личностен и организационен наратив и дигитализирането му чрез мултимедийни инструменти. Тяхното прилагане изисква определени умения, знания и практика, за да се постигне търсеният ефект.

Дигиталните истории са средство за повишаване на обществената чувствителност, емпатията и съпричастността. С обучение на ключови фигури от НПО екипите, дигиталният сторителинг би могъл да се превърне в инструмент за убеждаване, печелене на доверие, промотиране на социални каузи, оказване на натиск върху вземащите решения, мотивиране и въздействие.

Дигитализирай своята история

Идеята на проект “DIG Your Story!” е да се развият и умения за прилагане нов инструмент в младежката работа на гражданските организации, каквото е дигиталното разказване, разбирано като кратка форма на медийно производство, позволяващо на всеки да споделя различни аспекти на своята история в онлайн средата.

Дигиталният сторителинг е начин да се обърне фокусът на говорене от институционален и формален към „малките разкази“ от първо лице, които са емоционални, автентични и въздействащи. Личните истории са споделени опитности, преживявания и гледни точки за живота и са част от наратива за участие, чрез който се включват в социалните процеси хора от всички уязвими групи. Тяхното овластяване чрез дигиталния сторителинг прави гражданските организации по-силни в каузата им да постигнат социална промяна.

Проектът разглежда дигиталния сторителинг в двата му аспекта – създаване на личностен и организационен наратив и дигитализирането му чрез мултимедийни инструменти. Тяхното прилагане изисква определени умения, знания и практика, за да се постигне търсеният ефект.

Дигиталните истории са средство за повишаване на обществената чувствителност, емпатията и съпричастността. С обучение на ключови фигури от НПО екипите, дигиталният сторителинг би могъл да се превърне в инструмент за убеждаване, печелене на доверие, промотиране на социални каузи, оказване на натиск върху вземащите решения, мотивиране и въздействие.

Обучението

В рамките на проекта, от 14 до 20 август 2018 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи нови обучителни програми, методи и инструменти.

В обучението се включиха младежки работници, лидери, фасилитатори, коучове, активни доброволци и ключови фигури от екипите на партньорите, с интерес към темата и желание да развиват компетенциите си по дигитален сторителинг и да прилагат новите си знания и умения в гражданския сектор, за да станат по-ефективни дигитални комуникатори и да постигнат социална промяна в областта, в която работят.

Програмата преминаха и младежки работници от групите в неравностойно положение по отношение на географски, икономически и социален признак, с увреждания. Тяхната гледна точка беше не само емоционална за цялата група, но допринесе за повишаване на емпатията, разбирането на проблемите и подпомогна за подобряване комуникирането на „чувствителни теми“ с „чувствителни групи“.

Дизайнът на обучителната програма е разработен от екипа на ВИА СИВИК и съобразена с предварително проучените очаквания и споделен опит на участниците. Треньорският екип предложи разнообразни методи от неформалното образование, чрез които да постигне заложените цели. В резултат, участниците се превърнаха в подкрепящ се и толерантен екип, изработиха конкретна дефиниция какво е дигитален сторителинг в контекста на младежката работа, запознаха се с принципите и техниките на разказвачеството, конструираха свои собствени дигитални истории като създадоха сценарий, сториборд и ги тестваха пред публика, научиха се да използват различни дигитални инструменти за визуализиране на разказа – да правят видео, снимки, стоп моушън, да използват силата на музиката и аудио ефектите, да работят с програми за монтиране и миксиране, и накрая – да създадат завършена дигитална история, която да разпространят по различни канали. Те развиха умение да „превеждат“ абстрактните понятия през конкретни автентични истории, така че да са по-въздействащи и истински.

Обучението

В рамките на проекта, от 14 до 20 август 2018 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип е международен, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи нови обучителни програми, методи и инструменти.

В обучението се включиха младежки работници, лидери, фасилитатори, коучове, активни доброволци и ключови фигури от екипите на партньорите, с интерес към темата и желание да развиват компетенциите си по дигитален сторителинг и да прилагат новите си знания и умения в гражданския сектор, за да станат по-ефективни дигитални комуникатори и да постигнат социална промяна в областта, в която работят.

Програмата преминаха и младежки работници от групите в неравностойно положение по отношение на географски, икономически и социален признак, с увреждания. Тяхната гледна точка беше не само емоционална за цялата група, но допринесе за повишаване на емпатията, разбирането на проблемите и подпомогна за подобряване комуникирането на „чувствителни теми“ с „чувствителни групи“.

Дизайнът на обучителната програма е разработен от екипа на ВИА СИВИК и съобразена с предварително проучените очаквания и споделен опит на участниците. Треньорският екип предложи разнообразни методи от неформалното образование, чрез които да постигне заложените цели. В резултат, участниците се превърнаха в подкрепящ се и толерантен екип, изработиха конкретна дефиниция какво е дигитален сторителинг в контекста на младежката работа, запознаха се с принципите и техниките на разказвачеството, конструираха свои собствени дигитални истории като създадоха сценарий, сториборд и ги тестваха пред публика, научиха се да използват различни дигитални инструменти за визуализиране на разказа – да правят видео, снимки, стоп моушън, да използват силата на музиката и аудио ефектите, да работят с програми за монтиране и миксиране, и накрая – да създадат завършена дигитална история, която да разпространят по различни канали. Те развиха умение да „превеждат“ абстрактните понятия през конкретни автентични истории, така че да са по-въздействащи и истински.

Създаване на дигитална история за НПО

Дигитална история е всяка история, създадена за дигитална среда. Тази обща формулировка, поставена в контекста на гражданските организации и младежката работа, придобива по-голяма конкретика с извеждане на няколко основни характеристики, а именно:

„Дигитален сторителинг е история, създадена и разпространявана с дигитални средства и в дигитална среда. Тя е кратка, обикновено произтичаща от личния опит и преживяване, и затова често е разказана от първо лице. Тя е емоционална, носи определено послание и призив за действие, което ангажира в последствие публиката, и има крайна цел – постигане на определена социална промяна„.

Създаването на дигитална история е в следните стъпки:

 • Определяне на проблем (за какво е историята – тема, заглавие)
 • Изучаване на целевата група (кой е героят в историята, как живее, какъв е светът му)
 • Определяне на решение (какво е посланието, позитивна промяна)
 • Формулиране на целта на историята (защо разказваме – информираме, мотивираме, ангажираме, включваме)
 • Определяне на аудиторията на историята (за кого е историята определя как ще се разказва тя)
 • Избор на канал (определя формата, продължителността)
 • Създаване на сценарий (структуриране на съдържанието)
 • Изработване на сториборд (структуриране и планиране на визията)
 • Заснемане/производство (реализиране на терен, създаване и набавяне на материал)
 • Редактиране/монтаж (постпродукция – обработка на наличния материал)
 • Разпространение/публикуване (популяризиране през различни канали)

Обучението предложи на участниците конкретни инструменти, подпомагащи работата по дигиталните истории като канава за извеждане на проблем, темплейт за разработване на сценарий и сториборд. Предложени бяха модели на разказни структури като „пътят на героя“, „изкачване на планината“ и други класически драматургични форми и бяха представени основни елементи на всяка история – герой, свят на героя, конфликт, събития, кулминация и т.н. Обогатиха се познанията им за използване на различни средства за заснемане и записване, а след това – обработване на материала с налични достъпни безплатни онлайн програми и приложения. Някои от екипите реализираха идеите си като стоп моушън (раздвижени рисунки) по един креативен начин, изискващ търпение, талант и технически способности.

В обучението се използваха похвати и методи за стимулиране на творчеството, активиране на въображението, преодоляване на страха от грешки, нестандартно мислене и най-вече – насърчаване на умението за въздействащо разказване. Участниците бяха не само в ролята на творци и „хората зад камерата“, но често сами се включваха като актьори и се превъплъщаваха в образите на създадените от тях самите герои.

Създаване на дигитална история за НПО

Дигитална история е всяка история, създадена за дигитална среда. Тази обща формулировка, поставена в контекста на гражданските организации и младежката работа, придобива по-голяма конкретика с извеждане на няколко основни характеристики, а именно:

„Дигитален сторителинг е история, създадена и разпространявана с дигитални средства и в дигитална среда. Тя е кратка, обикновено произтичаща от личния опит и преживяване, и затова често е разказана от първо лице. Тя е емоционална, носи определено послание и призив за действие, което ангажира в последствие публиката, и има крайна цел – постигане на определена социална промяна„.

Създаването на дигитална история е в следните стъпки:

 • Определяне на проблем (за какво е историята – тема, заглавие)
 • Изучаване на целевата група (кой е героят в историята, как живее, какъв е светът му)
 • Определяне на решение (какво е посланието, позитивна промяна)
 • Формулиране на целта на историята (защо разказваме – информираме, мотивираме, ангажираме, включваме)
 • Определяне на аудиторията на историята (за кого е историята определя как ще се разказва тя)
 • Избор на канал (определя формата, продължителността)
 • Създаване на сценарий (структуриране на съдържанието)
 • Изработване на сториборд (структуриране и планиране на визията)
 • Заснемане/производство (реализиране на терен, създаване и набавяне на материал)
 • Редактиране/монтаж (постпродукция – обработка на наличния материал)
 • Разпространение/публикуване (популяризиране през различни канали)

Обучението предложи на участниците конкретни инструменти, подпомагащи работата по дигиталните истории като канава за извеждане на проблем, темплейт за разработване на сценарий и сториборд. Предложени бяха модели на разказни структури като „пътят на героя“, „изкачване на планината“ и други класически драматургични форми и бяха представени основни елементи на всяка история – герой, свят на героя, конфликт, събития, кулминация и т.н. Обогатиха се познанията им за използване на различни средства за заснемане и записване, а след това – обработване на материала с налични достъпни безплатни онлайн програми и приложения. Някои от екипите реализираха идеите си като стоп моушън (раздвижени рисунки) по един креативен начин, изискващ търпение, талант и технически способности.

В обучението се използваха похвати и методи за стимулиране на творчеството, активиране на въображението, преодоляване на страха от грешки, нестандартно мислене и най-вече – насърчаване на умението за въздействащо разказване. Участниците бяха не само в ролята на творци и „хората зад камерата“, но често сами се включваха като актьори и се превъплъщаваха в образите на създадените от тях самите герои.

Видео истории

27 страници от една вълнуваща история, разказана от участниците в проекта. Дигитален сторителинг в действие. Целият филм е измислен и създаден от самите тях спонтанно и с инструментите, техниките и похватите, които са научили по време на обучението. Приятно гледане.

За да спечелиш ти 1 милион джакпот от лотарията, 934 хиляди души губят. Шансът да си един от тези 934 хиляди губещи е огромен. Хазартът (онлайн казина, лотарийни билети, спортни залози и др.) може да съсипе живота ти.

Вдъхновяваща история на Дилян Манолов, която мотивира да бъдем по-добрата версия на себе си.

Ема е на 10 години. Тя иска да спаси света от замърсяване чрез преработване на пластмаса, хартия и спестяване на храна. За нея околната среда, в която расте и живее, я интересува. Приятелят й се опитва да й помогне, а вие може сами да видите тяхното приключение.

„Бъди активен, бъди инфлуенсър!“ Ти си активен тийнейджър с много хобита и приятели. Огледай се! Мотивирай приятелите си, за да станат активни като теб.

„Бъди герой, изчисти бъдещето!“ История за трима приятели, отправящи послание от бъдещето към хората в настоящето да бъдат по-загрижени за природата и света, в който живеят. Апокалиптичният сценарий може да бъде пренаписан СЕГА!

„В нейните обувки“ е история за половите стереотипи и какво се случва, когато преобърнем гледната точка. Каним ви да гледате това видео и да се замислите за малките и големи ситуации в обществото, създаващи жертви на стереотипите.

Видео истории

27 страници от една вълнуваща история, разказана от участниците в проекта. Дигитален сторителинг в действие. Целият филм е измислен и създаден от самите тях спонтанно и с инструментите, техниките и похватите, които са научили по време на обучението. Приятно гледане.

За да спечелиш ти 1 милион джакпот от лотарията, 934 хиляди души губят. Шансът да си един от тези 934 хиляди губещи е огромен. Хазартът (онлайн казина, лотарийни билети, спортни залози и др.) може да съсипе живота ти.

Вдъхновяваща история на Дилян Манолов, която мотивира да бъдем по-добрата версия на себе си.

Ема е на 10 години. Тя иска да спаси света от замърсяване чрез преработване на пластмаса, хартия и спестяване на храна. За нея околната среда, в която расте и живее, я интересува. Приятелят й се опитва да й помогне, а вие може сами да видите тяхното приключение.

„Бъди активен, бъди инфлуенсър!“ Ти си активен тийнейджър с много хобита и приятели. Огледай се! Мотивирай приятелите си, за да станат активни като теб.

„Бъди герой, изчисти бъдещето!“ История за трима приятели, отправящи послание от бъдещето към хората в настоящето да бъдат по-загрижени за природата и света, в който живеят. Апокалиптичният сценарий може да бъде пренаписан СЕГА!

„В нейните обувки“ е история за половите стереотипи и какво се случва, когато преобърнем гледната точка. Каним ви да гледате това видео и да се замислите за малките и големи ситуации в обществото, създаващи жертви на стереотипите.

This post is also available in: English