Социално предприемачество – що за идея?

Социалното предприемачество е съчетаване на креативна предприемчивост със социална идея, за да реализира едновременно икономически и социални цели. Насочено е към дейности, чрез които се разрешават социални проблеми, но се реализират и приходи, които се инвестират за преодоляване на социални трудности и решаване на социални проблеми на различни групи в риск от изолация. Ключовият момент в разгръщането на бизнес, основан на социална кауза, е в намирането на баланс между положителната социална промяна, която се търси, и финансовата стабилност на организациите.

Проектът SELF се фокусира върху социалното предприемачество от една страна в търсене на алтернатива за младежка заетост и модели за подкрепа на младежкото включване на трудовия пазар. От друга, осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на дейностите на неправителствените организации.

Твърде широките и неясни граници на дефиницията за „социално предприемачество“ налагат изясняването на понятието, което проектът предложи в международен контекст. Освен това се обмени опит за работещи бизнес модели и варианти за адаптирането им според нуждите на целевите групи и организациите.

Проект SELF предостави възможност и международен контекст за изясняване на границите на твърде широката дефиниция за „социално предприемачество“, допринесе за повишаване на знанията и практически бизнес умения на екипите на НПО, обогати методите и инструментите, които да използват в областта на предприемачеството и иновациите, спомогна за обмена на добри практики, устойчиви бизнес модели и ноу-хау, за да се мултиплицира идеята за бизнес, основан на социална кауза.

Идеята на проекта следва целта да се създаде ново поколение предприемачи със съвременна практическа подготовка, които да оперират с възможностите и ресурсите в гражданския сектор, да използват активно и да развиват социалния капитал в лицето на съвременните младежи, да разработват и внедряват алтернативни и иновативни социални услуги, да създават социални предприятия като форми за заетост на уязвими групи.

Социално предприемачество – що за идея?

Социалното предприемачество е съчетаване на креативна предприемчивост със социална идея, за да реализира едновременно икономически и социални цели. Насочено е към дейности, чрез които се разрешават социални проблеми, но се реализират и приходи, които се инвестират за преодоляване на социални трудности и решаване на социални проблеми на различни групи в риск от изолация. Ключовият момент в разгръщането на бизнес, основан на социална кауза, е в намирането на баланс между положителната социална промяна, която се търси, и финансовата стабилност на организациите.

Проектът SELF се фокусира върху социалното предприемачество от една страна в търсене на алтернатива за младежка заетост и модели за подкрепа на младежкото включване на трудовия пазар. От друга, осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на дейностите на неправителствените организации.

Твърде широките и неясни граници на дефиницията за „социално предприемачество“ налагат изясняването на понятието, което проектът предложи в международен контекст. Освен това се обмени опит за работещи бизнес модели и варианти за адаптирането им според нуждите на целевите групи и организациите.

Проект SELF предостави възможност и международен контекст за изясняване на границите на твърде широката дефиниция за „социално предприемачество“, допринесе за повишаване на знанията и практически бизнес умения на екипите на НПО, обогати методите и инструментите, които да използват в областта на предприемачеството и иновациите, спомогна за обмена на добри практики, устойчиви бизнес модели и ноу-хау, за да се мултиплицира идеята за бизнес, основан на социална кауза.

Идеята на проекта следва целта да се създаде ново поколение предприемачи със съвременна практическа подготовка, които да оперират с възможностите и ресурсите в гражданския сектор, да използват активно и да развиват социалния капитал в лицето на съвременните младежи, да разработват и внедряват алтернативни и иновативни социални услуги, да създават социални предприятия като форми за заетост на уязвими групи.

Обучение: социален предприемач

В рамките на проекта, от 3 до 9 май 2017 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип беше изцяло от България. Комбинирането на експерти по различните теми допринесе за дълбочината на обучението и го обогати съдържателно, емоционално и методологически.

В обучението се включиха младежки работници, лидери на неправителствени организации, ментори, медиатори, треньори, консултанти със силна мотивация да развиват знания, умения и компетентности в областта на социалното предприемачество, да разработват програми и проекти. По-голямата част от тях имаха конкретна предприемаческа идея, която планираха да стартират или доразвият. В различна степен участниците притежаваха опит в работата с младежи от групи в риск от изключване.

Дизайнът на обучителната програма е разработен от екипа на ВИА СИВИК, съвместно с професионалните обучители от екипа. Тя е съобразена с предварително проучените очаквания и споделен опит на участниците. Използваните методи са от областта на неформалното образование, учене чрез правене, брейнсторминг, дискусии, ролеви игри, практически упражнения, техники от импровизационния театър и др.

Логическата рамка на програмата включи:

 • създаване на благоприятна атмосфера за учене в групата;
 • изясняване на основни понятия, свързани със социалното предприемачество;
 • развиване на предприемачески качества като креативно мислене, ефективна комуникация, водене на преговори, убедително презентиране, лидерство. Техники за преодоляване на страха от грешки, вътрешни блокажи и страхове;
 • повишаване на емпатията и опознаване на профила на младежите от групите в неравностойно положение, изясняване на техните нужди и възможности;
 • изясняване на понятието „социални иновации“ и развиване на умения за генериране на иновативни идеи;
 • бизнес моделиране с инструменти като Business Model Canvas – практика;
 • представяне на идеите за социално предприемачество пред инвеститори;
 • обмен на опит, добри практики и ноу-хау.

Обучение: социален предприемач

В рамките на проекта, от 3 до 9 май 2017 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип беше изцяло от България. Комбинирането на експерти по различните теми допринесе за дълбочината на обучението и го обогати съдържателно, емоционално и методологически.

В обучението се включиха младежки работници, лидери на неправителствени организации, ментори, медиатори, треньори, консултанти със силна мотивация да развиват знания, умения и компетентности в областта на социалното предприемачество, да разработват програми и проекти. По-голямата част от тях имаха конкретна предприемаческа идея, която планираха да стартират или доразвият. В различна степен участниците притежаваха опит в работата с младежи от групи в риск от изключване.

Дизайнът на обучителната програма е разработен от екипа на ВИА СИВИК, съвместно с професионалните обучители от екипа. Тя е съобразена с предварително проучените очаквания и споделен опит на участниците. Използваните методи са от областта на неформалното образование, учене чрез правене, брейнсторминг, дискусии, ролеви игри, практически упражнения, техники от импровизационния театър и др.

Логическата рамка на програмата включи:

 • създаване на благоприятна атмосфера за учене в групата;
 • изясняване на основни понятия, свързани със социалното предприемачество;
 • развиване на предприемачески качества като креативно мислене, ефективна комуникация, водене на преговори, убедително презентиране, лидерство. Техники за преодоляване на страха от грешки, вътрешни блокажи и страхове;
 • повишаване на емпатията и опознаване на профила на младежите от групите в неравностойно положение, изясняване на техните нужди и възможности;
 • изясняване на понятието „социални иновации“ и развиване на умения за генериране на иновативни идеи;
 • бизнес моделиране с инструменти като Business Model Canvas – практика;
 • представяне на идеите за социално предприемачество пред инвеститори;
 • обмен на опит, добри практики и ноу-хау.

Споделено

Събрахме отговорите на участниците, които дадоха на въпроса „Какво беше това обучение за вас лично?“

Споделено

Събрахме отговорите на участниците, които дадоха на въпроса „Какво беше това обучение за вас лично?“

This post is also available in: English