Силата е в предприемачеството

Едно от най-големите икономически и социални предизвикателства, пред които са изправени страните-членки на Европейският съюз, е младежката безработица. Затова в повечето европейски страни заетостта е посочена като основен приоритет.
Намиране на решения на проблемите с младежката безработица е фокус и на проект “I’ve Got The Power To Be Entrepreneur!”
Проектът даде на участниците по-добро разбиране на състоянието на младежката безработица в Европа и по-широк поглед за възможностите на Европейския съюз за създаване на младежка заетост. В този контекст националните екипи представиха текущото състояние на младежката безработица и проблемите на младите хора в своите страни, споделиха добри практики, разшириха опита и знанията си за търсене на решения, откриха основания за бъдещо сътрудничество и партньорство.
Усвояването на нови знания и умения в областта на предприемачеството, по-добра информираност за нови работни места и стимулиране на младежката креативност бяха основни цели на обучителния курс. Същността и смисъла на предприемачеството бяха разгледани през темите  лидерство и работа в екип, ефективно общуване и комуникация, стъпка по стъпка участниците бяха въведени в бизнес моделирането и изготвяне на бизнес план с помощта на разнообразни методи на неформалното образование. Проектът даде инструменти за анализ и самооценка на собствените сили като важна част на личните компетенции на младите хора – условие за успешното им включване в пазара на труда и за справяне с пазарната динамика.

Силата е в предприемачеството

Едно от най-големите икономически и социални предизвикателства, пред които са изправени страните-членки на Европейският съюз, е младежката безработица. Затова в повечето европейски страни заетостта е посочена като основен приоритет.

Намиране на решения на проблемите с младежката безработица е фокус и на проект “I’ve Got The Power To Be Entrepreneur!”


Проектът даде на участниците по-добро разбиране на състоянието на младежката безработица в Европа и по-широк поглед за възможностите на Европейския съюз за създаване на младежка заетост. В този контекст националните екипи представиха текущото състояние на младежката безработица и проблемите на младите хора в своите страни, споделиха добри практики, разшириха опита и знанията си за търсене на решения, откриха основания за бъдещо сътрудничество и партньорство.


Усвояването на нови знания и умения в областта на предприемачеството, по-добра информираност за нови работни места и стимулиране на младежката креативност бяха основни цели на обучителния курс. Същността и смисъла на предприемачеството бяха разгледани през темите лидерство и работа в екип, ефективно общуване и комуникация, стъпка по стъпка участниците бяха въведени в бизнес моделирането и изготвяне на бизнес план с помощта на разнообразни методи на неформалното образование. Проектът даде инструменти за анализ и самооценка на собствените сили като важна част на личните компетенции на младите хора – условие за успешното им включване в пазара на труда и за справяне с пазарната динамика.

Обучението

Обучителният курс по проект „I’ve Got The Power To Be Entrepreneur“ се проведе от 8 до 14 октомври 2013 г. в град Добринище. Треньорският екип е в международен състав и събра треньори от България и Италия, с опит в неформалното образование, експерти в областта на изграждане на екип, организационно развитие, ефективна комуникация, предприемачество, коучинг, импровизационен театър.
Проектът разглежда възможностите за създаване на нови работни места и включване на младите хора в обществения и икономически живот на страната си. Предприемачеството, като главна тема на обучението беше представено през темите лидерство и екипност, ефективно общуване и комуникация, бизнес моделиране и планиране, успешно презентиране и др.
В контекста на националните и европейски приоритети и програми, участниците най-напред обсъдиха причините и последиците за младите хора и за обществото от обезпокоително високата младежката безработица, споделиха опита на своите държави и организации за справяне с проблема като предварително проучиха и представиха местни и национални политики за заетост.
Обучението имаше за цел да даде на участниците нови компетенции, необходими за пълноценно включване в пазара на труда, да насърчи предприемаческият дух на младите, да развие личностни и професионални умения, да осигури инструменти за самоанализ и самооценка, на базата на които да правят по-реалистично планиране на бъдещото си реализиране, да усвоят практически бизнес инструменти, чрез които да превърнат идеята си в реално бизнес начинание, както и да я развият и представят проектно предложение, за да търсят финансиране от програми и проекти.
Освен това обучението целеше да повиши нивото на информираност сред младите лидери на организации и бъдещи предприемачи за политиките на Европейския съюз за подкрепа на предприемаческите идеи, търсене и намиране на инвеститори, както и на подходящи програми и проекти за финансиране и т.н.
Темите за лидерството като самоутвърждаване, ефективната комуникация и бизнес моделиране бяха определени от участниците като ключови фактори за успеха на бъдещите предприемачи и младежки лидери, както на индивидуално, така и на организационно ниво. Младежките лидери споделиха опит от изпълнени проекти, проведени обучения по бизнес умения и предприемачество, управление на социални услуги в своите населени места и подчертаха важността на взаимодействието и координацията между гражданските организации, целевите групи, местните власти, образователните институции, бизнеса и медиите за решаване на проблемите с младежката безработица.

Обучението

Обучителният курс по проект „I’ve Got The Power To Be Entrepreneur“ се проведе от 8 до 14 октомври 2013 г. в град Добринище. Треньорският екип е в международен състав и събра треньори от България и Италия, с опит в неформалното образование, експерти в областта на изграждане на екип, организационно развитие, ефективна комуникация, предприемачество, коучинг, импровизационен театър.

Проектът разглежда възможностите за създаване на нови работни места и включване на младите хора в обществения и икономически живот на страната си. Предприемачеството, като главна тема на обучението беше представено през темите лидерство и екипност, ефективно общуване и комуникация, бизнес моделиране и планиране, успешно презентиране и др.


В контекста на националните и европейски приоритети и програми, участниците най-напред обсъдиха причините и последиците за младите хора и за обществото от обезпокоително високата младежката безработица, споделиха опита на своите държави и организации за справяне с проблема като предварително проучиха и представиха местни и национални политики за заетост.


Обучението имаше за цел да даде на участниците нови компетенции, необходими за пълноценно включване в пазара на труда, да насърчи предприемаческият дух на младите, да развие личностни и професионални умения, да осигури инструменти за самоанализ и самооценка, на базата на които да правят по-реалистично планиране на бъдещото си реализиране, да усвоят практически бизнес инструменти, чрез които да превърнат идеята си в реално бизнес начинание, както и да я развият и представят проектно предложение, за да търсят финансиране от програми и проекти.


Освен това обучението целеше да повиши нивото на информираност сред младите лидери на организации и бъдещи предприемачи за политиките на Европейския съюз за подкрепа на предприемаческите идеи, търсене и намиране на инвеститори, както и на подходящи програми и проекти за финансиране и т.н.


Темите за лидерството като самоутвърждаване, ефективната комуникация и бизнес моделиране бяха определени от участниците като ключови фактори за успеха на бъдещите предприемачи и младежки лидери, както на индивидуално, така и на организационно ниво. Младежките лидери споделиха опит от изпълнени проекти, проведени обучения по бизнес умения и предприемачество, управление на социални услуги в своите населени места и подчертаха важността на взаимодействието и координацията между гражданските организации, целевите групи, местните власти, образователните институции, бизнеса и медиите за решаване на проблемите с младежката безработица.

Резултати от обучението

Дизайнът на обучителната програмата беше съобразен с концепцията и стандартите на обучението на възрастни и с методологията на неформалното учене. Първата част на програмата допринесе за създаване на отборен дух и доверие между участниците чрез поредица упражнения и игри. Тиймбилдинг игрите бяха следващата стъпка за сближаване на участниците и за разкриване потенциала на групата – чрез тях се въведоха правилата на работа, участниците споделиха страховете си и заявиха как всеки ще допринесе за успеха на обучението.
По време на основните части на програмата бяха използвани дискусии в малки групи – ефективен начин да се насърчат задълбочени и смислени тематични дискусии, продуциращи значими заключения, и пленарни дискусии в края на програмната сесия, за обобщаване и уточняване на всички въпроси, поставени в дискусионните групи. За по-доброто разбиране на същността на обучителните теми младежка заетост, предприемачество, лидерство, екипност, общуване, бизнес планиране и др., бяха използвани симулации/ролеви игри и импровизационни театрални техники за развитие на креативност и самоутвърждаващо поведение на участниците.
Треньорите включваха в обучението креативни задачи, провокиращи мисленето и въображението на участниците, за излизане извън рамките на клишираното всекидневното мислене. Участниците бяха ангажирани с различни индивидуални задачи, една от които беше да водят ежедневно Дневник на обучението, в който отразяваха резултатите от обучението си и прогреса си в курса.

Резултати от обучението

Дизайнът на обучителната програмата беше съобразен с концепцията и стандартите на обучението на възрастни и с методологията на неформалното учене. Първата част на програмата допринесе за създаване на отборен дух и доверие между участниците чрез поредица упражнения и игри. Тиймбилдинг игрите бяха следващата стъпка за сближаване на участниците и за разкриване потенциала на групата – чрез тях се въведоха правилата на работа, участниците споделиха страховете си и заявиха как всеки ще допринесе за успеха на обучението.

По време на основните части на програмата бяха използвани дискусии в малки групи – ефективен начин да се насърчат задълбочени и смислени тематични дискусии, продуциращи значими заключения, и пленарни дискусии в края на програмната сесия, за обобщаване и уточняване на всички въпроси, поставени в дискусионните групи. За по-доброто разбиране на същността на обучителните теми младежка заетост, предприемачество, лидерство, екипност, общуване, бизнес планиране и др., бяха използвани симулации/ролеви игри и импровизационни театрални техники за развитие на креативност и самоутвърждаващо поведение на участниците.


Треньорите включваха в обучението креативни задачи, провокиращи мисленето и въображението на участниците, за излизане извън рамките на клишираното всекидневното мислене. Участниците бяха ангажирани с различни индивидуални задачи, една от които беше да водят ежедневно Дневник на обучението, в който отразяваха резултатите от обучението си и прогреса си в курса.

Видео история

Видео история

This post is also available in: English