Project Description

Дигитална младежка работа

Идеята на проекта е в отговор на нуждата от радикално преосмисляне на досегашната комуникационна формула и внедряване в младежката работа на целия дигитален инструментариум за създаване и разпространение на съдържание, за да се постигне трансмедийна комуникация, достъпна за различни заинтересовани страни и най-вече – целяща постигане на въздействие и социална промяна.

Работата с младежи изисква познаването им и възприемането им не само на дигитални потребители, но на активно участващи в комуникационния процес, потенциални създатели и разпространители на онлайн съдържание за споделяне на опитност. Тотално е сменена традиционната формула за учене и предаване на опит, за влияние, като това се осъзнава от НПО екипите, които се опитват да се включат адекватно в този процес, за да са успешни в работата с младото дигитално поколение.

Гражданските организации често не могат да си позволят ангажирането постоянно на професионален (дигитален) комуникатор. Тази роля се изпълнява от непрофесионалисти, а липсата на експертиза, както и на умения за използване на разнообразието от дигитални възможности, ограничава въздействието и влиянието, а с това възпрепятства реализиране на каузата и мисията. Част от негативите са неустойчивост на организациите в публичното пространство като фактор на гражданското общество, неразпознаваемост, липса на авторитет, стабилност и сигурност, уязвимост към негативна и кризисна комуникация, липса на поддръжници и др., което резонира върху чувствителните групи, с които се работи.

Дигитална младежка работа

Идеята на проекта е в отговор на нуждата от радикално преосмисляне на досегашната комуникационна формула и внедряване в младежката работа на целия дигитален инструментариум за създаване и разпространение на съдържание, за да се постигне трансмедийна комуникация, достъпна за различни заинтересовани страни и най-вече – целяща постигане на въздействие и социална промяна.

Работата с младежи изисква познаването им и възприемането им не само на дигитални потребители, но на активно участващи в комуникационния процес, потенциални създатели и разпространители на онлайн съдържание за споделяне на опитност. Тотално е сменена традиционната формула за учене и предаване на опит, за влияние, като това се осъзнава от НПО екипите, които се опитват да се включат адекватно в този процес, за да са успешни в работата с младото дигитално поколение.

Гражданските организации често не могат да си позволят ангажирането постоянно на професионален (дигитален) комуникатор. Тази роля се изпълнява от непрофесионалисти, а липсата на експертиза, както и на умения за използване на разнообразието от дигитални възможности, ограничава въздействието и влиянието, а с това възпрепятства реализиране на каузата и мисията. Част от негативите са неустойчивост на организациите в публичното пространство като фактор на гражданското общество, неразпознаваемост, липса на авторитет, стабилност и сигурност, уязвимост към негативна и кризисна комуникация, липса на поддръжници и др., което резонира върху чувствителните групи, с които се работи.

Какъв е смисълът да се дигитализира младежката работа?

В рамките на проекта е предвиден шест дневен интензивен обучителен курс с международен треньорски екип, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи непрекъснато нови обучителни програми и методи. Дизайнът на програмата е съобразен със спецификите в гражданския сектор и отчита трудностите при комуникирането на проблеми, свързани с чувствителни теми и групи. Водещото е, че комуникацията е осъзната като съпътстващо всяка дейност средство за информиране, ангажиране, противодействие, защита на права, промотиране на ценности и т.н.

Процесът на комуникиране е достатъчно усложнен от съвременните технологии, които непрекъснато се развиват и предлагат различни форми на включване, но достигането на аудиториите и провокирането на интереса им изисква умения, които бихме искали да развием у младежките работници. Те, от гледна точка на дигитални комуникатори, следва да разширят познанията си за онлайн средата, за дигиталните инструменти, за формите на разказване, за спецификите на възприемане на младите, за да са по-свързани и да говорят на един и същи език с тези, за които работят. Добавена стойност на проекта е създаването на пространство за развиване на партньорска мрежа, непосредствен обмен на идеи, които са в основата на дългогодишно стабилно партньорство.

Партньорите в проекта са заявили интерес към темата за създаване и подобряване на дигиталната компетентност на екипите си чрез внедряване на комплекс иновативни комуникационни инструменти и умения да ги използват при създаване, разпространение на съдържание, провокиране на ангажираност, овластяване на групи в неравностойно положение чрез включването им в публичния диалог, изграждане на общности, базирани на общи ценности. Те търсят нови комуникационни формули, по които да комуникират младежките проблеми по достъпен за младото поколение начин, да достигат публиките си и най-вече – чрез комуникация да променят поведение, да формират мнение, да постигат трайна социална промяна. От друга страна, подобряване на уменията за комуникиране в дигитална среда на хора от самия граждански сектор, които добре познават спецификите на работа и са най-наясно с реалните проблеми на младежите, ще ги подпомогне в това усилията им да са видими, да получат подкрепа, признание и по-благоприятен контекст. Целта е организациите и екипите им да са способни сами да създават своя медия, чрез която да се превърнат във фактор в общественото пространство.

Какъв е смисълът да се дигитализира младежката работа?

В рамките на проекта е предвиден шест дневен интензивен обучителен курс с международен треньорски екип, събрал професионалисти с опит по темите, познаващи отлично младежката сфера, владеещи неформалните методи и апробиращи непрекъснато нови обучителни програми и методи. Дизайнът на програмата е съобразен със спецификите в гражданския сектор и отчита трудностите при комуникирането на проблеми, свързани с чувствителни теми и групи. Водещото е, че комуникацията е осъзната като съпътстващо всяка дейност средство за информиране, ангажиране, противодействие, защита на права, промотиране на ценности и т.н.

Процесът на комуникиране е достатъчно усложнен от съвременните технологии, които непрекъснато се развиват и предлагат различни форми на включване, но достигането на аудиториите и провокирането на интереса им изисква умения, които бихме искали да развием у младежките работници. Те, от гледна точка на дигитални комуникатори, следва да разширят познанията си за онлайн средата, за дигиталните инструменти, за формите на разказване, за спецификите на възприемане на младите, за да са по-свързани и да говорят на един и същи език с тези, за които работят. Добавена стойност на проекта е създаването на пространство за развиване на партньорска мрежа, непосредствен обмен на идеи, които са в основата на дългогодишно стабилно партньорство.

Партньорите в проекта са заявили интерес към темата за създаване и подобряване на дигиталната компетентност на екипите си чрез внедряване на комплекс иновативни комуникационни инструменти и умения да ги използват при създаване, разпространение на съдържание, провокиране на ангажираност, овластяване на групи в неравностойно положение чрез включването им в публичния диалог, изграждане на общности, базирани на общи ценности. Те търсят нови комуникационни формули, по които да комуникират младежките проблеми по достъпен за младото поколение начин, да достигат публиките си и най-вече – чрез комуникация да променят поведение, да формират мнение, да постигат трайна социална промяна. От друга страна, подобряване на уменията за комуникиране в дигитална среда на хора от самия граждански сектор, които добре познават спецификите на работа и са най-наясно с реалните проблеми на младежите, ще ги подпомогне в това усилията им да са видими, да получат подкрепа, признание и по-благоприятен контекст. Целта е организациите и екипите им да са способни сами да създават своя медия, чрез която да се превърнат във фактор в общественото пространство.

Методи и резултати от обучението

Интензивната обучителна програма комбинира неформално обучение, следва журналистическите стандарти и етика, комбинира модерните концепции за преживенчество, коучинг и (дигитален) сторителинг, техники от импровизационния театър, за да предложи уникален обучителен опит, който може да доведе до трансформация на младежите от рисковите групи.

Обучението е практически ориентирано и цялостното ново знание и умения ще се интегрират в подготовката на кампания, целяща промотиране на мисия/дейност/кауза на организацията и постигане на социална промяна, преразглеждане на дигиталния профил, послания и поведение на организациите така, че да са по-успешни в работата си.

Фокусът на проекта е върху създаване на многостранни дигитални компетентности, необходими на дигиталния комуникатор, за да е ефективен в младежката си работа, където от него се очаква да комуникира успешно най-напред с младите хора с различен профил, а след това да промотира мисията на гражданската организация, да подготвя и реализира различен вид кампании (информационни, застъпнически, донорски и др.), да бъде креативен, за да ги осъществява с ограничени ресурси.

Очакваме участниците да подобрят знанията си за:

 • ролята на дигиталния комуникатор в гражданския сектор;
 • спецификите на медийната и информационна среда;
 • подходи за комуникиране на чувствителни теми и групи – противодействие на стереотипното и предразсъдъчно мислене, на погазване на човешките права и др.;
 • алтернативни форми на сторителинг (гражданска журналистика), етични принципи за запазване на достойнството и личната свобода;
 • форми на участващи наративи и овластяване чрез дигитални технологии;
 • кризисна комуникация.

Участниците ще подобрят уменията си за:

 • работа с информация (търсене, проверка, обработване, управление и т.н. на дигитално съдържание);
 • използване на дигитални технологии за взаимодействие и сътрудничество;
 • критично мислене – различаване формите на манипулация и умения за комуникиране в криза
 • създаване и управление на кампания в дигиталното пространство
 • създаване на оригинално и качествено съдържание и форматирането им според канала
 • работа с широк кръг дигитални инструменти
 • работа с цялостен медиа микс при разпространение на информация.

По отношение на нагласите целим да постигнем:

 • отвореност към дигитална младежка работа и създаване на навици и умения за работа в дигитална среда;
 • осъзнаване на необходимостта от повишаване на качеството на комуникацията в дигитална среда и създаваните комуникационни материали, които са от ключово значение за трайното позиционирането на гражданските организации като фактор на промяната;
 • повишаване на емпатията към младежите от различните уязвими групи и отговорност при представяне на информацията за тях в публичното пространство.

Партньорските организации, от друга страна, ще могат да трансферират обучителната програма по дигитални компетентности, да я модифицират и прилагат в различен контекст, за различни цели и групи, както и разработените материали и предоставените ресурси, с което идеята на проекта ще се мултиплицира.

Методи и резултати от обучението

Интензивната обучителна програма комбинира неформално обучение, следва журналистическите стандарти и етика, комбинира модерните концепции за преживенчество, коучинг и (дигитален) сторителинг, техники от импровизационния театър, за да предложи уникален обучителен опит, който може да доведе до трансформация на младежите от рисковите групи.

Обучението е практически ориентирано и цялостното ново знание и умения ще се интегрират в подготовката на кампания, целяща промотиране на мисия/дейност/кауза на организацията и постигане на социална промяна, преразглеждане на дигиталния профил, послания и поведение на организациите така, че да са по-успешни в работата си.

Фокусът на проекта е върху създаване на многостранни дигитални компетентности, необходими на дигиталния комуникатор, за да е ефективен в младежката си работа, където от него се очаква да комуникира успешно най-напред с младите хора с различен профил, а след това да промотира мисията на гражданската организация, да подготвя и реализира различен вид кампании (информационни, застъпнически, донорски и др.), да бъде креативен, за да ги осъществява с ограничени ресурси.

Очакваме участниците да подобрят знанията си за:

 • ролята на дигиталния комуникатор в гражданския сектор;
 • спецификите на медийната и информационна среда;
 • подходи за комуникиране на чувствителни теми и групи – противодействие на стереотипното и предразсъдъчно мислене, на погазване на човешките права и др.;
 • алтернативни форми на сторителинг (гражданска журналистика), етични принципи за запазване на достойнството и личната свобода;
 • форми на участващи наративи и овластяване чрез дигитални технологии;
 • кризисна комуникация.

Участниците ще подобрят уменията си за:

 • работа с информация (търсене, проверка, обработване, управление и т.н. на дигитално съдържание);
 • използване на дигитални технологии за взаимодействие и сътрудничество;
 • критично мислене – различаване формите на манипулация и умения за комуникиране в криза
 • създаване и управление на кампания в дигиталното пространство
 • създаване на оригинално и качествено съдържание и форматирането им според канала
 • работа с широк кръг дигитални инструменти
 • работа с цялостен медиа микс при разпространение на информация.

По отношение на нагласите целим да постигнем:

 • отвореност към дигитална младежка работа и създаване на навици и умения за работа в дигитална среда;
 • осъзнаване на необходимостта от повишаване на качеството на комуникацията в дигитална среда и създаваните комуникационни материали, които са от ключово значение за трайното позиционирането на гражданските организации като фактор на промяната;
 • повишаване на емпатията към младежите от различните уязвими групи и отговорност при представяне на информацията за тях в публичното пространство.

Партньорските организации, от друга страна, ще могат да трансферират обучителната програма по дигитални компетентности, да я модифицират и прилагат в различен контекст, за различни цели и групи, както и разработените материали и предоставените ресурси, с което идеята на проекта ще се мултиплицира.

This post is also available in: English