Дигитална младежка работа

Фокус на проекта е подобряване на комуникацията на младежките организации, ангажирани с решаването на проблеми на различни групи, вкл. с намалени възможности, чрез внедряване на нови дигитални подходи в ежедневната им практика и постигане на по-успешно и устойчиво социално взаимодействие и промяна.

С реализирането на проекта искахме да подобрим дигиталното поведение на младежките организации, да ги научим по-ефективно да използват микс от инструменти за комуникиране на каузи и ангажиране на съмишленици, и осъзнаване спецификите и ролята на онлайн пространството. Идеята ни бе да обучим екипите на организациите, вкл. и представители на групите в уязвима ситуация, с което да ги мотивираме да внедряват и трансформират младежката работа така, че да са адекватни на новите реалности, а посланията им да достигат по-успешно тези, към които са насочени.

Проектът идва и в една усложнена от Ковид-19 ситуация, в който още по-належащо се оказва развиването на дигиталните умения на младежките екипи, за да са гъвкави и да не страда младежката работа от социалната изолация, да се адаптира към условията без да губи връзка с целевите групи, да следи и въвежда практики, преодоляващи социалното неравенство, възникващо в дигиталната среда.

Дигитална младежка работа

Фокус на проекта е подобряване на комуникацията на младежките организации, ангажирани с решаването на проблеми на различни групи, вкл. с намалени възможности, чрез внедряване на нови дигитални подходи в ежедневната им практика и постигане на по-успешно и устойчиво социално взаимодействие и промяна.

С реализирането на проекта искахме да подобрим дигиталното поведение на младежките организации, да ги научим по-ефективно да използват микс от инструменти за комуникиране на каузи и ангажиране на съмишленици, и осъзнаване спецификите и ролята на онлайн пространството. Идеята ни бе да обучим екипите на организациите, вкл. и представители на групите в уязвима ситуация, с което да ги мотивираме да внедряват и трансформират младежката работа така, че да са адекватни на новите реалности, а посланията им да достигат по-успешно тези, към които са насочени.

Проектът идва и в една усложнена от Ковид-19 ситуация, в който още по-належащо се оказва развиването на дигиталните умения на младежките екипи, за да са гъвкави и да не страда младежката работа от социалната изолация, да се адаптира към условията без да губи връзка с целевите групи, да следи и въвежда практики, преодоляващи социалното неравенство, възникващо в дигиталната среда.

Дизайн на обучението, който провокира

В изпълнение на поставената цел беше предоставено интензивно 6 дневно практическо обучение на младежките работници за развиване на комплекс от умения и увеличаване на дигиталния инструментариум, необходими им като ефективни дигитални комуникатори и специфични за гражданския сектор. Инструментите бяха представени в процеса на създаване на логически последователна дигитална кампания за промотиране на кауза, социална промяна или активизъм, което им зададе конкретна цел, заимствана от реалната организационна практика.

Чрез прилагане на иновативната обучителна програма, в която бяха включени разнообразни методи, вкл. коучинг, импро упражнения, сторителинг, преживенчество и др. се търсеше най-напред засилване на мотивацията на младежките работници да се занимават с младежка работа, позагубена в следствие на социалната пауза, наложена от Ковид-19, повишаване на дигиталните им компетенции и подготовката им като дигитални комуникатори – ключова роля, особено в настоящата ситуация.

Проектът провокира цялостно преосмисляне на дигитално комуникационно поведение на една организация и предложи варианти за по-качествено промотиране на дейностите и резултатите, за да се постигне прозрачност на работата на организациите, видимост в публичното пространство, устойчивост и обществен авторитет, създаде благоприятна среда за обмен на опит, информация и ресурси, на добри дигитални практики в младежката работа, демонстриране на иновативни инструменти и подходи за дигитално включване на младежи с различен профил.

Дизайн на обучението, който провокира

В изпълнение на поставената цел беше предоставено интензивно 6 дневно практическо обучение на младежките работници за развиване на комплекс от умения и увеличаване на дигиталния инструментариум, необходими им като ефективни дигитални комуникатори и специфични за гражданския сектор. Инструментите бяха представени в процеса на създаване на логически последователна дигитална кампания за промотиране на кауза, социална промяна или активизъм, което им зададе конкретна цел, заимствана от реалната организационна практика.

Чрез прилагане на иновативната обучителна програма, в която бяха включени разнообразни методи, вкл. коучинг, импро упражнения, сторителинг, преживенчество и др. се търсеше най-напред засилване на мотивацията на младежките работници да се занимават с младежка работа, позагубена в следствие на социалната пауза, наложена от Ковид-19, повишаване на дигиталните им компетенции и подготовката им като дигитални комуникатори – ключова роля, особено в настоящата ситуация.

Проектът провокира цялостно преосмисляне на дигитално комуникационно поведение на една организация и предложи варианти за по-качествено промотиране на дейностите и резултатите, за да се постигне прозрачност на работата на организациите, видимост в публичното пространство, устойчивост и обществен авторитет, създаде благоприятна среда за обмен на опит, информация и ресурси, на добри дигитални практики в младежката работа, демонстриране на иновативни инструменти и подходи за дигитално включване на младежи с различен профил.

Резултати от обучението

Логическата рамка и дейностите в програмата следваха идеята за развиване на комплексни дигитални компетентности, които веднага да бъдат проявени в конкретен и видим резултат – социални кампании, каквито често се реализират от организациите, работещи за социална промяна.

Дизайнът на обучителната програмата е разработен с експертното съдействие на професионални комуникатори и журналисти. Акцент се постави върху модулите за сторителинг, който е ефективен комуникационен подход за овластяване, комуникационно включване и привличане на съмишленици.

В резултат считаме, че допринесохме за повишаване на мотивацията на младежките работници, активиране на социалните взаимодействие, връщане на усещането за мисията, която носят, промяна на фокуса към други важни социални проблеми, както и подпомогнахме за преодоляване на пагубните последици от Ковид-19 паузата в младежката работа, заредихме с идеи и ентусиазъм участниците.

Участниците се научиха да гледат „голямата картина“, контекста, за да анализират, проследяват и управляват комуникационни процеси. Провокирахме ги да се поставят в обувките на другия, за приемат и уважават различието, което е ключ към работата с чувствителни теми и групи. Изяснихме основата на стратегическото комуникационно планиране, етапите му и начините за измерване на ефекта. Въведохме концепцията за дигитален сторителинг като инструмент за въздействие. Запознахме ги с различни дигитални инструменти – онлайн ресурси за дигитализиране, създаване, обработване и разпространение на съдържание, както и принципи за ползване на цялостен дигитален медия микс, вкл. социални медии.

Социални кампании – проекти с потенциал

Екипите на участниците в обучението създадоха осем проекта за кампании с потенциал да бъдат стартирани в местен контекст. Ето ги и тях:

The WINNERS’ social commercial clip. Team “Youngsters“.

“Change the scenario!“ – Campaign against bulling at schools. Rising awareness how to change the school environment.

Social campaign presentation. Team „Youngsters“ – the WINNER

“Change the scenario!“ – Campaign against bulling at schools. Rising awareness how to change the school environment.

Social commercial clip. Team „Tailors“. 

“Do not CLOTHES your eyes!“ – Campaign against stereotypes caused by appearance and clothes.

Social campaign presentation. Team „Tailors“.

“Do not CLOTHES your eyes!“ – Campaign against stereotypes caused by appearance and clothes.

Social commercial clip. Team „Let them dream“.

Prevent the risk of exclusion of young children and not attending Primary School.

Social campaign presentation. Team „Let them dream“.

Prevent the risk of exclusion of young children and not attending Primary School.

Social commercial clip. Team „YOUTH EMPLOYMENTSHIP“.

“Get your skills done and learn to learn“ – campaign to raise the awareness of finding the meaning in professional life of youth people

Social campaign presentation. Team „YOUTH EMPLOYMENTSHIP“.

“Get your skills done and learn to learn“ – campaign to raise the awareness of finding the meaning in professional life of youth people.

Social commercial clip. Team „We don’t give up“.

Campaign for dropping out prevention.

Social campaign presentation. Team „We don’t give up“.

Campaign for dropping out prevention.

Social campaign presentation. Team „The Activators“.

Encouraging young people to participate in elections with their vote, raising awareness of the role of active citizenship.

Social campaign. Team „Financial PAL“.

Campaign for making students of Faculty of Humanity of ELTE aware of the importance of managing their finances and encourage them to communicate it.

Social campaign. Team „TALK TO ME“.

Violence is violence. The victim of violence can be anyone. We must be sensitive and support each other.

Резултати от обучението

Логическата рамка и дейностите в програмата следваха идеята за развиване на комплексни дигитални компетентности, които веднага да бъдат проявени в конкретен и видим резултат – социални кампании, каквито често се реализират от организациите, работещи за социална промяна.

Дизайнът на обучителната програмата е разработен с експертното съдействие на професионални комуникатори и журналисти. Акцент се постави върху модулите за сторителинг, който е ефективен комуникационен подход за овластяване, комуникационно включване и привличане на съмишленици.

В резултат считаме, че допринесохме за повишаване на мотивацията на младежките работници, активиране на социалните взаимодействие, връщане на усещането за мисията, която носят, промяна на фокуса към други важни социални проблеми, както и подпомогнахме за преодоляване на пагубните последици от Ковид-19 паузата в младежката работа, заредихме с идеи и ентусиазъм участниците.

Участниците се научиха да гледат „голямата картина“, контекста, за да анализират, проследяват и управляват комуникационни процеси. Провокирахме ги да се поставят в обувките на другия, за приемат и уважават различието, което е ключ към работата с чувствителни теми и групи. Изяснихме основата на стратегическото комуникационно планиране, етапите му и начините за измерване на ефекта. Въведохме концепцията за дигитален сторителинг като инструмент за въздействие. Запознахме ги с различни дигитални инструменти – онлайн ресурси за дигитализиране, създаване, обработване и разпространение на съдържание, както и принципи за ползване на цялостен дигитален медия микс, вкл. социални медии.

Социални кампании – проекти с потенциал

Екипите на участниците в обучението създадоха осем проекта за кампании с потенциал да бъдат стартирани в местен контекст. Ето ги и тях:

The WINNERS’ social commercial clip. Team “Youngsters“.

“Change the scenario!“ – Campaign against bulling at schools. Rising awareness how to change the school environment.

Social campaign presentation. Team „Youngsters“ – the WINNER

“Change the scenario!“ – Campaign against bulling at schools. Rising awareness how to change the school environment.

Social commercial clip. Team „Tailors“. 

“Do not CLOTHES your eyes!“ – Campaign against stereotypes caused by appearance and clothes.

Social campaign presentation. Team „Tailors“.

“Do not CLOTHES your eyes!“ – Campaign against stereotypes caused by appearance and clothes.

Social commercial clip. Team „Let them dream“.

Prevent the risk of exclusion of young children and not attending Primary School.

Social campaign presentation. Team „Let them dream“.

Prevent the risk of exclusion of young children and not attending Primary School.

Social commercial clip. Team „YOUTH EMPLOYMENTSHIP“.

“Get your skills done and learn to learn“ – campaign to raise the awareness of finding the meaning in professional life of youth people

Social campaign presentation. Team „YOUTH EMPLOYMENTSHIP“.

“Get your skills done and learn to learn“ – campaign to raise the awareness of finding the meaning in professional life of youth people.

Social commercial clip. Team „We don’t give up“.

Campaign for dropping out prevention.

Social campaign presentation. Team „We don’t give up“.

Campaign for dropping out prevention.

Social campaign presentation. Team „The Activators“.

Encouraging young people to participate in elections with their vote, raising awareness of the role of active citizenship.

Social campaign. Team „Financial PAL“.

Campaign for making students of Faculty of Humanity of ELTE aware of the importance of managing their finances and encourage them to communicate it.

Social campaign. Team „TALK TO ME“.

Violence is violence. The victim of violence can be anyone. We must be sensitive and support each other.

This post is also available in: English