Организация без комуникатор – птица без глас

Комуникаторът е ключовият експерт, който желае да има всяка организация, но не винаги може да си позволи. Лимитираните ресурси и ограничените възможности, в които работят гражданските организации, ги принуждават да търсят временни решения по отношение на комуникациите – ангажират стажанти, доброволци или натоварят с публикуването на информация някой от екипа, който често няма опит и компетенции за това.

Комуникацията е възлов компонент в дейността на всяка организация. Чрез нея се информира, разпространява опит, ноу хау, добри практики, свързват се индивидите в общности, прокарват се послания, участва се във вземането на решения, отстояват се права, търси се отговорност, постига се социална промяна. Комуникацията е важна на всяко едно ниво:

 • вътре в организацията, между членовете на екипите, за да са единни по отношение на визия, мисия, цели и общи дейности;
 • извън организацията – с потенциални дарители, съмишленици, професионалисти от различни сектори, заинтересовани страни – медии, бизнес, обучителни и образователни институции, местна власт, широката общественост, за да се информират по значими въпроси, да се привличат за каузи, да се променят нагласи и да се провокира активното гражданско участие;
 • с целевите групи – достигане до специфични сегменти групи, вкл. маргинализирани и в риск, да се изследват нуждите им и да им се предоставя адекватна подкрепа, да се ангажират, мотивират и овластяват за включване във всяка сфера на обществения живот, да се отстояват правата им и др.

Гражданските организации рядко попадат във фокуса на медиите или когато се случи е в контекста на ескалирал проблем. Задачата да информират, разпространяват резултати, внедряват нови социални формули и добри примери и модели на успешно социално взаимодействие се стоварва върху тях. Те следва да се възприемат като медиатори на послания, което изисква периодичното създаване на качествено и достоверно съдържание, изграждане на канали за разпространението му и развиване и  поддържане на интеракция със създадените общности.

В дигиталната среда инструментите за това са много и най-разнообразни, но могат ли да се използват адекватно, в умен медиа микс от екипите на гражданските организации?

Организация без комуникатор – птица без глас

Комуникаторът е ключовият експерт, който желае да има всяка организация, но не винаги може да си позволи. Лимитираните ресурси и ограничените възможности, в които работят гражданските организации, ги принуждават да търсят временни решения по отношение на комуникациите – ангажират стажанти, доброволци или натоварят с публикуването на информация някой от екипа, който често няма опит и компетенции за това.

Комуникацията е възлов компонент в дейността на всяка организация. Чрез нея се информира, разпространява опит, ноу хау, добри практики, свързват се индивидите в общности, прокарват се послания, участва се във вземането на решения, отстояват се права, търси се отговорност, постига се социална промяна. Комуникацията е важна на всяко едно ниво:

 • вътре в организацията, между членовете на екипите, за да са единни по отношение на визия, мисия, цели и общи дейности;
 • извън организацията – с потенциални дарители, съмишленици, професионалисти от различни сектори, заинтересовани страни – медии, бизнес, обучителни и образователни институции, местна власт, широката общественост, за да се информират по значими въпроси, да се привличат за каузи, да се променят нагласи и да се провокира активното гражданско участие;
 • с целевите групи – достигане до специфични сегменти групи, вкл. маргинализирани и в риск, да се изследват нуждите им и да им се предоставя адекватна подкрепа, да се ангажират, мотивират и овластяват за включване във всяка сфера на обществения живот, да се отстояват правата им и др.

Гражданските организации рядко попадат във фокуса на медиите или когато се случи е в контекста на ескалирал проблем. Задачата да информират, разпространяват резултати, внедряват нови социални формули и добри примери и модели на успешно социално взаимодействие се стоварва върху тях. Те следва да се възприемат като медиатори на послания, което изисква периодичното създаване на качествено и достоверно съдържание, изграждане на канали за разпространението му и развиване и  поддържане на интеракция със създадените общности.

В дигиталната среда инструментите за това са много и най-разнообразни, но могат ли да се използват адекватно, в умен медиа микс от екипите на гражданските организации?

Дигитален комуникатор – що за птица е това?

Дигитален комуникатор е решението, което намерихме в първата фаза на проект DigiComs, реализиран през 2019 г. в партньорство с фондация Импакт драйв и финансиран от Български фонд за жените. Развихме, тествахме и валидирахме иновативен бизнес модел за социална предприемаческа дейност, насочен към момичета и млади жени между 18 и 35 г. Идеята е, от една страна да се предостави обучителна възможност за развиване на допълнителни знания и умения, чрез които да се увеличат възможностите на жените, вкл. от уязвимите групи, за включване на пазара на труда (хоум офис, фрийланс и др. форми), а от друга – да се предложи вариант на гражданските организации да ползват експертните услуги на обучени професионалисти в областта на дигиталната социална комуникация.

Със старта на DigiComs 2 идеята навлиза във втората си фаза, а именно създаване на специализирана обучителна програма, целяща да подготви компетентни специалисти в областта на дигиталната комуникация с акцент върху комуникирането на каузи и работа в гражданската сфера. Дизайнът на мултидисциплинарната програма се базира на принципите на добрата журналистическа практика, ПР подходи, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и т.н., насочен е към разширяване на хоризонта относно комуникирането от позицията на гражданските организации. Обучението е логически структурирана, практически ориентирано, с активна интеракция между участници, обучители и експерти.

Онлайн формата прави обучението достъпно и удобно за участие, а обратната връзка, задачите, тестовете и допълнителните ресурси ще подпомогнат участниците реално да прилагат знанията в практика. На финала, те ще са натрупали портфолио, което би могло да им отвори път към професионална реализация в гражданския сектор.

Ролята на дигиталния комуникатор в една организация е да изгражда и поддържа дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата, да насища информационния поток със съдържание, подпомагащо прокарването на послания, отстояването на каузи и граждански инициативи. Той изгражда „медийния скелет“ на организацията, оформя плътта и визията, поддържа „кръвообращението“ през социалните мрежи и генерираните общности, за да е видима дейността, ясни посланията, устойчиви резултатите и силно демократичното общество.

Дигитален комуникатор – що за птица е това?

Дигитален комуникатор е решението, което намерихме в първата фаза на проект DigiComs, реализиран през 2019 г. в партньорство с фондация Импакт драйв и финансиран от Български фонд за жените. Развихме, тествахме и валидирахме иновативен бизнес модел за социална предприемаческа дейност, насочен към момичета и млади жени между 18 и 35 г. Идеята е, от една страна да се предостави обучителна възможност за развиване на допълнителни знания и умения, чрез които да се увеличат възможностите на жените, вкл. от уязвимите групи, за включване на пазара на труда (хоум офис, фрийланс и др. форми), а от друга – да се предложи вариант на гражданските организации да ползват експертните услуги на обучени професионалисти в областта на дигиталната социална комуникация.

Със старта на DigiComs 2 идеята навлиза във втората си фаза, а именно създаване на специализирана обучителна програма, целяща да подготви компетентни специалисти в областта на дигиталната комуникация с акцент върху комуникирането на каузи и работа в гражданската сфера. Дизайнът на мултидисциплинарната програма се базира на принципите на добрата журналистическа практика, ПР подходи, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и т.н., насочен е към разширяване на хоризонта относно комуникирането от позицията на гражданските организации. Обучението е логически структурирана, практически ориентирано, с активна интеракция между участници, обучители и експерти.

Онлайн формата прави обучението достъпно и удобно за участие, а обратната връзка, задачите, тестовете и допълнителните ресурси ще подпомогнат участниците реално да прилагат знанията в практика. На финала, те ще са натрупали портфолио, което би могло да им отвори път към професионална реализация в гражданския сектор.

Ролята на дигиталния комуникатор в една организация е да изгражда и поддържа дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата, да насища информационния поток със съдържание, подпомагащо прокарването на послания, отстояването на каузи и граждански инициативи. Той изгражда „медийния скелет“ на организацията, оформя плътта и визията, поддържа „кръвообращението“ през социалните мрежи и генерираните общности, за да е видима дейността, ясни посланията, устойчиви резултатите и силно демократичното общество.

Обучението DigiComs се базира върху схващането за това какви са необходимите дигитални компетентности на екипите на гражданските организации, позволяващи им да са успешни в реализирането на мисията и дейностите си. Дизайнът на обучителната програма акцентира върху:

 • комуникация,
 • колаборация,
 • креатинво мислене,
 • критично мислене,
 • медийна, информационна и дигитална грамотност,
 • гъвкавост и адаптивност,
 • социално и междукултурно общуване.

Програмата е мултидисциплинарна, обхваща области като социална комуникация, журналистика, ПР, маркетинг и т.н., за да може по този начин да се подготвят бъдещите дигитални комуникатори, да са наясно с обхвата на дейността си и ролята си в рамките на дадена организация.

Обучението е практически ориентирано и цели да развие нужните умения, които да се прилагат веднага. Ще се предоставят конкретни инструменти, подходи и практики, които да структурират и подпомагат процеса на работа на дигиталните комуникатори.

This post is also available in: English