Защо коучинг?

Коучингът е креативен процес, който провокира към размисъл, вдъхновява хората да увеличават своя личен и професионален потенциал, фокусиран върху поставяне на цели и постигане на реални резултати. Той е метод, спомагащ за самоанализа и откриване на отговорите от самите нас в самите нас. „Коучът“ е „навигатор“, за да се ориентираме и изберем в каква посока да тръгнем и каква идея за себе си и живота си да следваме.

Именно това превръща коучингът в успешен метод за подкрепа на личностното израстване, като превенция на изключването и подпомагането на кариерното развитие на младите хора. Концепцията му до голяма степен се изгражда на осъзнаването, че собственият ни живот зависи от нас, от действията и визията ни за самите себе си и взаимодействието със света. Коучингът работи на базово ценностно ниво и по този начин създава устойчиви нагласи, мотивация и ориентация.

Проект “Coaching to unleash potential” („Коучинг за разгръщане на потенциала“) беше посветен на това да внедри коучинг методи и практика в инструментариума на младежките работници от гражданските организации, за да повиши ефикасността на работата им с млади хора, изправени пред различни предизвикателства. Професионалното прилагане на метода изисква знания, практически умения и спазване на етични норми според стандартите на Международната коуч федерация, което беше осигурено от ангажирането на сертифицирани коучове в обучителния екип.

Проектът не само предостави инструментариум и практически насоки за използването на коучинга, но създаде пространство за практикуване на коучинг процеса, за изграждане на доверие между коуча и „клиента“, за да може участниците веднага да започнат използването на коучинг подхода в младежката си работа, да са сигурни и уверени в това, което правят.

Защо коучинг?

Коучингът е креативен процес, който провокира към размисъл, вдъхновява хората да увеличават своя личен и професионален потенциал, фокусиран върху поставяне на цели и постигане на реални резултати. Той е метод, спомагащ за самоанализа и откриване на отговорите от самите нас в самите нас. „Коучът“ е „навигатор“, за да се ориентираме и изберем в каква посока да тръгнем и каква идея за себе си и живота си да следваме.

Именно това превръща коучингът в успешен метод за подкрепа на личностното израстване, като превенция на изключването и подпомагането на кариерното развитие на младите хора. Концепцията му до голяма степен се изгражда на осъзнаването, че собственият ни живот зависи от нас, от действията и визията ни за самите себе си и взаимодействието със света. Коучингът работи на базово ценностно ниво и по този начин създава устойчиви нагласи, мотивация и ориентация.


Проект “Coaching to unleash potential” („Коучинг за разгръщане на потенциала“) беше посветен на това да внедри коучинг методи и практика в инструментариума на младежките работници от гражданските организации, за да повиши ефикасността на работата им с млади хора, изправени пред различни предизвикателства.

Професионалното прилагане на метода изисква знания, практически умения и спазване на етични норми според стандартите на Международната коуч федерация, което беше осигурено от ангажирането на сертифицирани коучове в обучителния екип.

Проектът не само предостави инструментариум и практически насоки за използването на коучинга, но създаде пространство за практикуване на коучинг процеса, за изграждане на доверие между коуча и „клиента“, за да може участниците веднага да започнат използването на коучинг подхода в младежката си работа, да са сигурни и уверени в това, което правят.

Коучинг обучение и практика

В рамките на проекта, от 9 до 15 юли 2016 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип беше в международен състав и в него се включиха професионални коучинг треньори от Румъния и Полша, сертифицирани от Международната коуч федерация.
Обучението се реализира по интензивна обучителна програма, преминаваща през целия коучинг процес, маркираща основните моменти от него. Комуникативните умения на участниците бяха подобрени в сесии с фокус върху активното слушане, разбиране и извеждане на проблема (чрез модели като SWOT, SMART и Т-GROW, които са специфични за коучинг практиката).
Активно се упражниха и развиха ключови коучинг компетентности, формулирани и изведени от Международната коуч федерация, каквито са умение за задаване на въпроси, използване, искане и даване на обратна връзка (видове и ефективността на обратната връзка) и др.
Ученето от опита на другите и прилагането на неформални методи като инструменти за развитие на тези компетентности бяха и основни подходи в обучителния курс. Акцентира се върху идентифициране и разбиране на нуждите на младежите от рисковите групи. Чрез ролеви игри, форум за споделяне и учебна визита участниците повишиха информираността си и чувствителността си към младежите в NEET ситуация.
В обучението бяха включени знания, практически упражнения и примери от практиката в контекста на младежката заетост, и дискусии, помагащи им да изградят представа за цялостния коучинг процес – как да започнат и как да завършат процеса адекватно и консистентно.

Коучинг обучение и практика

В рамките на проекта, от 9 до 15 юли 2016 г., се проведе седем дневен обучителен курс в град Добринище – България. Треньорският екип беше в международен състав и в него се включиха професионални коучинг треньори от Румъния и Полша, сертифицирани от Международната коуч федерация.

Обучението се реализира по интензивна обучителна програма, преминаваща през целия коучинг процес, маркираща основните моменти от него. Комуникативните умения на участниците бяха подобрени в сесии с фокус върху активното слушане, разбиране и извеждане на проблема (чрез модели като SWOT, SMART и Т-GROW, които са специфични за коучинг практиката).


Активно се упражниха и развиха ключови коучинг компетентности, формулирани и изведени от Международната коуч федерация, каквито са умение за задаване на въпроси, използване, искане и даване на обратна връзка (видове и ефективността на обратната връзка) и др.


Ученето от опита на другите и прилагането на неформални методи като инструменти за развитие на тези компетентности бяха и основни подходи в обучителния курс. Акцентира се върху идентифициране и разбиране на нуждите на младежите от рисковите групи. Чрез ролеви игри, форум за споделяне и учебна визита участниците повишиха информираността си и чувствителността си към младежите в NEET ситуация.


В обучението бяха включени знания, практически упражнения и примери от практиката в контекста на младежката заетост, и дискусии, помагащи им да изградят представа за цялостния коучинг процес – как да започнат и как да завършат процеса адекватно и консистентно.

Някои акценти от обучението

Основно правило, въведено още на старта по „пътеката на коучинга“, беше „Аз съм добре, ти си добре“, като го допълниха „Не съди“, „Давай конструктивна обратна връзка“, „Уважавай себе си, другите, средата“. След това се изясни кой е коучинг специалистът и какви са разликите между различните професии – психотерапевт, учител, ментор.
Един от най-въздействащите и ценни моменти в обучението беше демонстрация на коучинг, за да се даде реален пример за това как изглежда една коучинг сесия. Процесът беше структуриран по GROW-модела (цел, реалност, опции, воля). Представи се контекст на демото: млад човек в ситуация NEET, който има нужда да намери пътя си в живота. Обучителите влязоха в роля и разиграха ситуацията пред участниците, някои от които никога преди не бяха виждали коучинг сесия и едва на този етап прозряха как точно се случва процесът, какво следва да е поведението на коуча, как да се структурира и т.н.
Акцент в обучението се постави върху практикуване на важно умение – задаване на подходящи въпроси. Обучителите представиха различните видове въпроси, дадоха насоки за доброто формулиране на въпросите, за последователността и логиката им на задаване така, че да носят най-голям ефект за процеса. Практическата част се случи през различни роли, в които влизаха участниците – на коуч, на човек, който се подлага на коучинг, и наблюдател.
Представен беше метода „Дисни“, при който участниците разгледаха своите мечти през три перспективи – на мечтател, на критик и на реалист. Научиха се да го използват в ситуации, при които хората се чувстват блокирали, а някакви бариери препречват мисленето им.
Важна част от обучението по коучинг беше определянето на основните ценности. Всеки коуч следва да притежава силно изразени ценности, свързани с неговата практика, като: достойнство, уважение, воля да помага на хората, справедливост, благосклонност, етика и др. Участниците получиха сценарии, изведени от коучинг практиката, чрез които се провери как биха постъпили при възникване на предизвикателства във взаимоотношенията им с хората, на които правят коучинг. Това изведе редица въпроси от гледна точка на етиката.
Тъй като добрият  коуч е рационален и положителен човек, който знае как да реагира във всяка ситуация, беше проведена сесия относно окуражаващите и обезкуражаващите убеждения, като за целта представихме метафората с гремлина – тя представя всички видове вътрешни диалози, които ни възпират от предприемане на действие и постигане на нашите цели.
В рамките на обучението се предостави пространство за обмен на опит, методи, практики и т.н. между участниците, което обогати съдържателно програмата.

Някои акценти от обучението

Основно правило, въведено още на старта по „пътеката на коучинга“, беше „Аз съм добре, ти си добре“, като го допълниха „Не съди“, „Давай конструктивна обратна връзка“, „Уважавай себе си, другите, средата“. След това се изясни кой е коучинг специалистът и какви са разликите между различните професии – психотерапевт, учител, ментор.

Един от най-въздействащите и ценни моменти в обучението беше демонстрация на коучинг, за да се даде реален пример за това как изглежда една коучинг сесия. Процесът беше структуриран по GROW-модела (цел, реалност, опции, воля). Представи се контекст на демото: млад човек в ситуация NEET, който има нужда да намери пътя си в живота. Обучителите влязоха в роля и разиграха ситуацията пред участниците, някои от които никога преди не бяха виждали коучинг сесия и едва на този етап прозряха как точно се случва процесът, какво следва да е поведението на коуча, как да се структурира и т.н.


Акцент в обучението се постави върху практикуване на важно умение – задаване на подходящи въпроси. Обучителите представиха различните видове въпроси, дадоха насоки за доброто формулиране на въпросите, за последователността и логиката им на задаване така, че да носят най-голям ефект за процеса. Практическата част се случи през различни роли, в които влизаха участниците – на коуч, на човек, който се подлага на коучинг, и наблюдател.


Представен беше метода „Дисни“, при който участниците разгледаха своите мечти през три перспективи – на мечтател, на критик и на реалист. Научиха се да го използват в ситуации, при които хората се чувстват блокирали, а някакви бариери препречват мисленето им.


Важна част от обучението по коучинг беше определянето на
основните ценности. Всеки коуч следва да притежава силно изразени ценности, свързани с неговата практика, като: достойнство, уважение, воля да помага на хората, справедливост, благосклонност, етика и др. Участниците получиха сценарии, изведени от коучинг практиката, чрез които се провери как биха постъпили при възникване на предизвикателства във взаимоотношенията им с хората, на които правят коучинг. Това изведе редица въпроси от гледна точка на етиката.

Тъй като добрият коуч е рационален и положителен човек, който знае как да реагира във всяка ситуация, беше проведена сесия относно окуражаващите и обезкуражаващите убеждения, като за целта представихме
метафората с гремлина – тя представя всички видове вътрешни диалози, които ни възпират от предприемане на действие и постигане на нашите цели.

В рамките на обучението се предостави пространство за обмен на опит, методи, практики и т.н. между участниците, което обогати съдържателно програмата.

This post is also available in: English