2 плюс 2 е равно на 5?!

Проект “2 PLUS 2 possibilities become 5 realities“ осигури подкрепа за професионалното развитие на лидерските екипи и капацитета на организациите, за да се постига съответствие между потребностите на младежките групи и услугите, които предлагат младежките организации, работещи по проблемите на младежката заетост.
В периода на икономическата криза младежката безработица достигна до критични нива в много от европейските страни, но по данни на Евростат, от края на 2013 г. е налице тенденция към постепенно съживяване на икономиката и пазара на труда. Европейските програми и националните мерки за младежка заетост очертават пред младите хора възможности за обучение, мобилност, предприемачество, наемане, стажове, чиракуване и др., но за да са ефективни международните и национални мерки за справяне с младежката безработица се изискват координирани усилия на местно и национално ниво, подобряване дейността на НПО в младежката сфера, изграждане на устойчиви партньорства със заинтересованите страни в този процес.
Проектът удовлетвори професионалните потребности на лидерските екипи от повишаване на компетентностите им в организационния мениджмънт, развиване на управленски и лидерски умения, на водене на преговори и създаване на трайни партньорства, разработване и реализиране на съвместни проекти в областта на младежката заетост.

2 плюс 2 е равно на 5?!

Проект “2 PLUS 2 possibilities become 5 realities“ осигури подкрепа за професионалното развитие на лидерските екипи и капацитета на организациите, за да се постига съответствие между потребностите на младежките групи и услугите, които предлагат младежките организации, работещи по проблемите на младежката заетост.
В периода на икономическата криза младежката безработица достигна до критични нива в много от европейските страни, но по данни на Евростат, от края на 2013 г. е налице тенденция към постепенно съживяване на икономиката и пазара на труда. Европейските програми и националните мерки за младежка заетост очертават пред младите хора възможности за обучение, мобилност, предприемачество, наемане, стажове, чиракуване и др., но за да са ефективни международните и национални мерки за справяне с младежката безработица се изискват координирани усилия на местно и национално ниво, подобряване дейността на НПО в младежката сфера, изграждане на устойчиви партньорства със заинтересованите страни в този процес.
Проектът удовлетвори професионалните потребности на лидерските екипи от повишаване на компетентностите им в организационния мениджмънт, развиване на управленски и лидерски умения, на водене на преговори и създаване на трайни партньорства, разработване и реализиране на съвместни проекти в областта на младежката заетост.

Обучението

Обучителният курс по проект „2 PLUS 2 possibilities become 5 realities“ се проведе от 24 до 31 октомври 2014 г. в град Добринище. Треньорският екип включи професионални треньори от България с опит в неформалното образование, експерти в областта на създаване на екип, ефективна комуникация, лидерство, креативност, проджект мениджмънт, импровизационен театър.
Дизайнът на обучителната програма предложи на участниците интензивен обучителен опит, богат на предизвикателни задачи, смяна на гледните точки, излизане от зоната на комфорт. Дейностите и методите, приложени от обучителите, бяха насочени към:

 • Опознаване и „разчупване на леда“ в групата, създаване на приятелска и продуктивна работна среда за насърчаване на ефективни междуличностни отношения.
 • Личностно и професионално развитие на лидерски умения – тийм билдинг активности за засилване кохезията и динамиката в групата. Акцент върху комуникативни умения, умения за вземане на групово решение с консенсус, изграждане на доверие, водене на преговори и др.
 • Креативно и критично мислене.
 • Представяне възможностите на Програма „Еразъм+, извеждане на идеи за бъдещи проекти, разработване на проектно предложение, търсене на начини за финансиране, представяне на идеята пред съмишленици.
 • Учебна визита – посещение на организации, действащи в Разлог и среща с младежи и деца от целевите групи (без родители, с увреждания), споделяне на опит от местните младежки и социални работници.

Обучителната програма провокира участниците да преосмислят организационната устойчивост и капацитет на гражданските си организации като условие за постигане на обществен престиж и разпознаваемост, приемане като равнопоставени партньори от заинтересованите страни по отношение работата с младежи. Сътрудничеството със заинтересованите страни при решаване на младежките проблеми  е условие за постигане на общи цели, създаване на добавена стойност за НПО и за младежките групи, с които работят организациите.

Обучението

Обучителният курс по проект „2 PLUS 2 possibilities become 5 realities“ се проведе от 24 до 31 октомври 2014 г. в град Добринище. Треньорският екип включи професионални треньори от България с опит в неформалното образование, експерти в областта на създаване на екип, ефективна комуникация, лидерство, креативност, проджект мениджмънт, импровизационен театър.
Дизайнът на обучителната програма предложи на участниците интензивен обучителен опит, богат на предизвикателни задачи, смяна на гледните точки, излизане от зоната на комфорт. Дейностите и методите, приложени от обучителите, бяха насочени към:

 • Опознаване и „разчупване на леда“ в групата, създаване на приятелска и продуктивна работна среда за насърчаване на ефективни междуличностни отношения.
 • Личностно и професионално развитие на лидерски умения – тийм билдинг активности за засилване кохезията и динамиката в групата. Акцент върху комуникативни умения, умения за вземане на групово решение с консенсус, изграждане на доверие, водене на преговори и др.
 • Креативно и критично мислене.
 • Представяне възможностите на Програма „Еразъм+, извеждане на идеи за бъдещи проекти, разработване на проектно предложение, търсене на начини за финансиране, представяне на идеята пред съмишленици.
 • Учебна визита – посещение на организации, действащи в Разлог и среща с младежи и деца от целевите групи (без родители, с увреждания), споделяне на опит от местните младежки и социални работници.

Обучителната програма провокира участниците да преосмислят организационната устойчивост и капацитет на гражданските си организации като условие за постигане на обществен престиж и разпознаваемост, приемане като равнопоставени партньори от заинтересованите страни по отношение работата с младежи. Сътрудничеството със заинтересованите страни при решаване на младежките проблеми  е условие за постигане на общи цели, създаване на добавена стойност за НПО и за младежките групи, с които работят организациите.

Резултат от обучението: 5 = ? + ?

В края на обучението, участниците промениха формулата си на действие и осъзнаха, че до целта би могло да се достигне с комбинирането на хиляди възможности, стига човек да може да ги види, да е гъвкав да се адаптира към промените и да е способен да създава така ценните социални връзки, скрепващи приятелството, единомислието и партньорството. Преминалите програмата увеличиха организационните си и личностни компетенции като придобиха:

Знания за:

 • Стандарти за добро управление и ролята им за престиж и влияние на гражданските организации на местно и национално ниво;
 • Същност и роля на партньорствата, форми на договаряне и измерване на ефектите за организацията;
 • Иновативни и практически подходи и методи, прилагани от партньорите;
 • Програми за финансиране като инструменти за младежка заетост.
 • Състояние на младежката заетост и трудовия пазар в другите страни и в Европа като цяло.

Умения за:

 • дългосрочно планиране
 • ефективно използване на ресурси
 • водене на преговори и създаване на партньорски отношения
 • прилагане на стандартите за публичност, отчетност, ефективност и ефикасност
 • гъвкавост при вземане на решения и успешно решаване на конфликти
 • създаване на мрежи и ефективно коопериране
 • критическо и креативно мислене
 • създаване и управление на екипи
 • ефективна комуникация и поведение, печелещо доверие

Отношения и нагласи:

 • емпатичност, толерантност и разбиране на младежите от групите в риск
 • себе уважение и осъзнаване на ролята си в решаване на младежки проблеми
 • приемане на културното, езиково и етническо разнообразие и уважение към човешките права
 • търсене и генериране на иновативни идеи и подходи за прилагането им в младежката работа.

Резултат от обучението: 5 = ? + ?

В края на обучението, участниците промениха формулата си на действие и осъзнаха, че до целта би могло да се достигне с комбинирането на хиляди възможности, стига човек да може да ги види, да е гъвкав да се адаптира към промените и да е способен да създава така ценните социални връзки, скрепващи приятелството, единомислието и партньорството. Преминалите програмата увеличиха организационните си и личностни компетенции като придобиха:

Знания за:

 • Стандарти за добро управление и ролята им за престиж и влияние на гражданските организации на местно и национално ниво;
 • Същност и роля на партньорствата, форми на договаряне и измерване на ефектите за организацията;
 • Иновативни и практически подходи и методи, прилагани от партньорите;
 • Програми за финансиране като инструменти за младежка заетост.
 • Състояние на младежката заетост и трудовия пазар в другите страни и в Европа като цяло.

Умения за:

 • дългосрочно планиране
 • ефективно използване на ресурси
 • водене на преговори и създаване на партньорски отношения
 • прилагане на стандартите за публичност, отчетност, ефективност и ефикасност
 • гъвкавост при вземане на решения и успешно решаване на конфликти
 • създаване на мрежи и ефективно коопериране
 • критическо и креативно мислене
 • създаване и управление на екипи
 • ефективна комуникация и поведение, печелещо доверие

Отношения и нагласи:

 • емпатичност, толерантност и разбиране на младежите от групите в риск
 • себе уважение и осъзнаване на ролята си в решаване на младежки проблеми
 • приемане на културното, езиково и етническо разнообразие и уважение към човешките права
 • търсене и генериране на иновативни идеи и подходи за прилагането им в младежката работа.

Откраднати моменти

Как протича едно обучение и каква магия се случва между хората е трудно да се обясни с думи. Откраднахме някои моменти, заредени с емоция, открития и смях, за да запечатаме това преживяване, което със сигурност помнят участниците ни. Приятно гледане.

Откраднати моменти

Как протича едно обучение и каква магия се случва между хората е трудно да се обясни с думи. Откраднахме някои моменти, заредени с емоция, открития и смях, за да запечатаме това преживяване, което със сигурност помнят участниците ни. Приятно гледане.

This post is also available in: English