Младежки обмени

Младежки обмени2024-03-27T19:21:44+02:00

Какво е младежки обмен?

Младежки обмен е краткосрочна среща на група младежи от различни държави, които се събират и заедно реализират дейности по тема от общ интерес като активно участват във всички етапи. Обменът е за млади хора на възраст 13-30 г., но допълнително се посоченват възрастовите изисквания. Целта е участниците да са проактивни, да развият нови умения и компетентности в дадена област, да обогатят и обменят знания и опит в международна среда, да срещнат нови приятели и партньори, да опознаят други култури, да се свържат с връстниците си чрез споделени европейски ценности. Националната група се състои от минимум 4 младежи и един младежки лидер.

Сдружението реализира свои и участва в партньорски младежки обмени, финансирани по програма Еразъм +/КА1.

Вижте младежките обмени

 • Прочетете внимателно темата и целите на младежкия обмен

 • Запознайте се с детайлите в инфо пакета

 • Проверете отговаряте ли на профила за участие

 • Попълнете в срок предоставената форма за участие

 • Информирайте ни, ако кандидатствате като група

 • Възможно е участниците да имат финансов принос при реализиране на обмена, за което да са уведомени предварително

НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБМЕНИ

#1 Подготовка

 • Участниците активно предлагат дейности в програмата на обмена
 • Задължително се реализират подготвителни срещи
 • Пътуването се организира от участниците
 • Билетите се съгласуват предварително
 • Избира се икономичен/зелен транспорт, съобразен с бюджета
 • Пътните документи се предоставят на Сдружението
 • Не се възстановяват пътните на участник, който не е заминал
 • Допускат се два дни (или четири при зелено пътуване) престой извън датите на обмена
 • Застраховката е задължителна и се поема от участниците
 • Участниците декларират здравния си статус и други специфики

#2 Участие

 • Участниците се ангажират с всички дейности, предвидени в обмена
 • Изпълняват предварително поставените задачи
 • Поддържат навременна и регулярна комуникация с екипа, отговорен за проекта
 • Включват се в създадените комуникационни канали
 • Попълват нужните апликационни форми с изчерпателен отговор на въпросите
 • Информират за възникнали проблеми екипа на Сдружението
 • Събират материали за разпространение на резултатите
#3 Последващи дейности
 • До 7 дни след връщането, участниците подготвят отчет
 • Реализират последващи дейности
 • Попълват YouthPass сертификата
 • Лидерите попълват отчета към програма Еразъм +, изпратен автоматично през системата
 • Участниците предоставят разходен отчет и документи за възстановяване на пътните
 • Оригиналите на пътните документи се изпращат по пощата на посочен от организаторите адрес
 • Средствата се възстановяват само по банка на сметката на участника до 2 месеца след участието
 • Участникът се ангажира да участва в бъдещи срещи с младежи за споделяне на опит от обмените

#4 Разпространение на резултатите

 • Участниците подготвят информационен материал (статия, блог, пост, видео и т.н.) за разпространение на резултатите до 10 дни след края на проекта
 • Предоставят материала на български и английски език във вид, готов за публикуване в каналите за разпространение
 • Предоставят снимков и/или видео материал
 • Участват в дейности по информиране и публичност, в т.ч. и съдейства при разпространение на информация
 • Предоставят на ВИА СИВИК получените материали (работни листи, наръчници, онлайн ресурси – линкове и др.)
 • Предоставят контакт лист на участниците в проекта
 • Участват при реализиране на комуникационната стратегия на ВИА СИВИК, при промотиране възможностите на Еразъм +

Вдъхновяващи истории, споделени от първо лице

This post is also available in: English

Go to Top