In order to be – we act!

In order to achieve its mission, VIA CIVIC Association develops the following activities:

 • Organizing, developing, implementing, monitoring and evaluating strategies, programs and projects for personal, professional and civic development of young people.

 • Developing and implementing strategies, programs and projects at a local, national and international level.
 • Offering professional experience and evaluation of projects and programs, implemented by local, state and private organizations, attracting Bulgarian and foreign specialists and consultants.
 • Developing educational and training programs and projects for practical implementation of the European policy for lifelong learning.
 • Collecting and systematizing information about good practices and international experience, creating a current database, providing an exchange of information.
 • Interacting with local, regional, national and international organizations to enhance the capacity, participation and role of young people in public life.
 • Supporting and creating opportunities for participation of young specialists in the fields of arts, media, education, technology, sports, tourism, healthcare and business by participating in national and European programs and projects.
 • Popularizes the activities in the public space through PR and advertising campaigns, workshops, round tables and other forums for discussion, distributing information and materials.
 • Assisting governmental and nongovernmental organizations, working on issues similar to the activities of the Association.

За да бъдем – действаме!

In order to achieve its mission, VIA CIVIC Association develops the following activities:

 • Организира, разработва, внедрява, наблюдава и оценява стратегии, програми и проекти за личностна, професионална и гражданска реализация на младите хора.

 • Разработва и реализира стратегии, програми и проекти на местно, национално и международно ниво.

 • Предлага професионален опит и оценка на проекти и програми, които се реализират от общински, държавни и частни организации, като привлича български и чуждестранни специалисти и консултанти.

 • Разработва образователни и обучителни програми и проекти за практическо осъществяване на европейската политика за учене през целия живот.

 • Събира и систематизира информация за успешни практики и международен опит, създава актуална база данни, осъществява информационен обмен.

 • Взаимодейства с местни, регионални, национални и международни организации за повишаване на капацитета, участието и ролята на младите хора в обществения живот.

 • Оказва съдействие и създава възможности за изява на млади специалисти и професионалисти в сферата на изкуството, медиите, образованието, технологиите, спорта, туризма, здравеопазването и бизнеса чрез участие в национални и европейски програми и проекти.

 • Популяризира дейността в публичното пространство чрез кампании, работни срещи, „кръгли маси” и други дискусионни форуми, разпространение на информация и материали.

 • Подпомага правителствени и неправителствени организации, работещи по проблеми, сходни с предмета на дейност на Сдружението.

See our latest activities

See our latest activities

 • If you share our vision

 • If your ideas intersect with our mission

 • If what we do provokes your interest

 • Ако споделяте нашата визия

 • Ако идеите ви намират пресечна точка с нашата мисия

 • Ако това, което правим провокира вашия интерес

This post is also available in: Български