ПОКАНА за годишно отчетно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №26/26.04.2023

СВИКВАМ

Годишно отчетно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет на дейността за 2022 г.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г.
  3. Други въпроси

Събранието ще се проведе на 11 май 2023 г. от 17:30 ч. в седалището на Сдружението, на адрес: София 1330, ж.к. Разсадник-Коньовица бл.10, вх.Г, ет.5, ап.115. Членовете на Общото събрание могат да присъстват лично, да посочат упълномощен да ги представлява, или чрез телефонна връзка (или ZOOM връзка).

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

1.05.2023 г.

ПОКАНА за годишно отчетно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №26/26.04.2023

СВИКВАМ

Годишно отчетно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет на дейността за 2022 г.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г.
  3. Други въпроси

Събранието ще се проведе на 11 май 2023 г. от 17:30 ч. в седалището на Сдружението, на адрес: София 1330, ж.к. Разсадник-Коньовица бл.10, вх.Г, ет.5, ап.115. Членовете на Общото събрание могат да присъстват лично, да посочат упълномощен да ги представлява, или чрез телефонна връзка (или ZOOM връзка).

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

1.05.2023 г.