ПОКАНА за отчетно-изборно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №22/28.07.2021

СВИКВАМ

Отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Преизбиране на досегашните членове на Управителния съвет
  2. Приемане на годишния отчет на дейността за 2020 г.
  3. Приемане на финансовия отчет за 2020 г.
  4. Други въпроси

Събранието ще се проведе на 12 август 2021 г. от 17:30 ч. в седалището на Сдружението, на адрес: София 1330, ж.к. Разсадник-Коньовица бл.10, вх.Г, ет.5, ап.115. Членовете на Общото събрание могат да присъстват лично, да посочат упълномощен да ги представлява, или чрез телефонна връзка (или Скайп връзка).

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

29.07.2021 г.

ПОКАНА за отчетно-изборно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №22/28.07.2021

СВИКВАМ

Отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Преизбиране на досегашните членове на Управителния съвет
  2. Приемане на годишния отчет на дейността за 2020 г.
  3. Приемане на финансовия отчет за 2020 г.
  4. Други въпроси

Събранието ще се проведе на 12 август 2021 г. от 17:30 ч. в седалището на Сдружението, на адрес: София 1330, ж.к. Разсадник-Коньовица бл.10, вх.Г, ет.5, ап.115. Членовете на Общото събрание могат да присъстват лично, да посочат упълномощен да ги представлява, или чрез телефонна връзка (или Скайп връзка).

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

29.07.2021 г.