ПОКАНА за годишно отчетно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №19/13.03.2020

СВИКВАМ

Годишно отчетно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на дейността на Сдружението за 2019 г.
  2. Приемане на финансов отчет на Сдружението за 2019 г.
  3. Приемане на решение за подаване на отчета към НСИ, НАП – до 30 юни 2020 и обявяване на двата отчета в АВ – Търговски регистър за ЮЛНЦ към партидата на организацията в законоустановения срок до 30 септември 2020 г.

Събранието ще се проведе на 23 юни 2020 г. от 17:30 ч. Поради въведените извънредни епидемиологични мерки във връзка с разпространението на Ковид-19, общото събрание няма да се проведе присъствено, а през онлайн платформата ZOOM. Всички членове ще получат по имейл линк към онлайн срещата не по-късно от 20 юни 2020 г.

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

8.06.2020 г.

ПОКАНА за годишно отчетно събрание

На основание чл.23 от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ и в изпълнение решенията на Управителния съвет, приети с протокол №18/24.02.2020

СВИКВАМ

Годишно отчетно събрание на членовете на Сдружение „ВИА СИВИК“ със следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на дейността на Сдружението за 2019 г.
  2. Приемане на финансов отчет на Сдружението за 2019 г.
  3. Приемане на решение за подаване на отчета към НСИ, НАП – до 31 март 2020 и обявяване на двата отчета в АВ – Търговски регистър за ЮЛНЦ към партидата на организацията в законоустановения срок до 30 юни 2020 г.

Събранието ще се проведе на 6 март 2020 г. от 17:30 ч. в седалището на Сдружение „ВИА СИВИК“ в гр. София 1330, р-н Красна поляна, ж.к. Разсадник – Коньовица, бл. 10, вх. Г, ет. 5, ап. 115.

Съгласно измененията на чл. 25 и допълненията към него от Устава на СНЦ „ВИА СИВИК“ с Решение от 11.06.2019 г., членовете на организацията се считат за надлежно поканени с публикуване на поканата на интернет страницата на сдружението поне седем дни преди датата на събранието.

Председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК”: Деяна Драгоева

25.02.2020 г.